Optima

Optima bäst i Finland 7 år i rad

Undervisnings- och kulturministeriet har också för år 2017 rankat Optima som Finlands bästa yrkesutbildare. Det är nu sjunde året i rad och åttonde gången sammanlagt som Optima placerar sig på första plats sedan 2009.

Optimas framgångar är ett resultat av ett utmärkt samarbete med arbetslivet i regionen samt motiverade studerande och engagerade medarbetare.

Optima räknas till gruppen stora utbildningsanordnare, av vilka det finns 47 stycken i landet. Rankingen görs årligen för att fastställa den resultatbaserade finansieringen för det kommande året. Placeringen innebär ett märkbart tillägg till enhetspriset för år 2017.

Den resultatbaserade finansieringen utgår huvudsakligen från utbildningens effekter. I bedömningen för 2017 års finansiering granskas de som skrevs in som studerande hösten 2011 och deras situation i slutet av år 2014, dvs. drygt 3 år senare. Varje enskild studerande placeras på basis av en mängd olika bakgrundsfaktorer i en av fem resultatgrupper:

  1. fått examen, arbetar
  2. fått examen, fortsatta studier
  3. fått examen, varken arbete eller fortsatta studier
  4. inte fått examen, arbetar eller studerar
  5. avbrutit, varken arbete eller studier


I klarspråk utgår bedömningen från hur väl de som utexaminerats har sysselsatts efter avlagd examen, hur stor andel som avklarar sina studier inom utsatt tid, antalet som avbryter sina studier och antalet som fortsätter med studier efter avlagd examen. Därtill beaktas lärarbehörighetsgraden och satsningar på utvecklande av personalens kunnande i bedömningen.

Den resultatbaserade finansieringsandelen har som en del av enhetspriset utdelats till utbildningsanordnarna inom yrkesutbildningen sedan 2006, före det utdelades resultatbonus under tre år. Optima har alltid varit bland de sex bästa i landet.

Resultattabell 2017 (pdf)

Tulo-placeringar 2007-17 (pdf)

Sök till Optima

Läs mera

Utbildningar för vuxna

Läs mera