Hoppa till innehåll

-

Stu­dent­kvo­ter till utbildningar

En yrkesinriktad grundexamen består av 180 kompetenspoäng. För en student finns möjlighet till identifiering och erkännande av kunnande utgående från avlagd studentexamen. Målet är att en student ska kunna avlägga sin examen på drygt 2 år. Närmare information om alla utbildningar får du här och av våra studiehandledare enligt bransch.

Optima erbjuder öronmärkta platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs, inom följande utbildningsprogram:

 • Grun­dex­a­men inom konst­in­du­strin (arte­san-fin­snic­ka­re/ar­te­san-inte­ri­ör)
 • Grun­dex­a­men inom bygg­nads­bran­schen (hus­byg­ga­re)
 • Grun­dex­a­men i affärs­verk­sam­het (mer­ko­nom)
 • Grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och hand­led­ning (leda­re för ung­do­mar och gemenskaper/barnledare)*
 • Grun­dex­a­men inom hår- och skön­hets­bran­schen (kos­me­to­log)
 • Grun­dex­a­men i infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik (data­näts­in­stal­la­tör, programutvecklare)
 • Grun­dex­a­men inom livs­me­dels­bran­schen (baga­re-kon­di­tor)
 • Grun­dex­a­men i maskin- och pro­duk­tions­tek­nik (verk­stads­me­ka­ni­ker, plåtslagare-svetsare)
 • Grun­dex­a­men inom restau­rang- och cate­ring­bran­schen (kock)
 • Grun­dex­a­men inom tex­til- och modebran­schen (mode­as­si­stent)
 • Grun­dex­a­men inom hus­tek­nik (rör­mon­tör)
 • Grun­dex­a­men inom lant­bruks­bran­schen (landsb.företagare/lantbr.mekaniker/djurskötare)

* För grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare/ledare för ungdomar och gemenskaper) ordnas inträdes- och lämplighetsprov våren 2021.

Ansökan görs via www.studieinfo.fi (23.3-7.4.2021). När du söker via studieinfo, bör du vara uppmärksam på att du söker enligt rätt nivå (studentplats). Ladda ner mer information här.

Om du har sikte på läroavtal, är du välkommen att ta kontakt för planering, ifall du har hittat en arbetsplats

Jesper berättar om sina studier:

Alla filmer/utbildningar i alfabetisk ordning hittas via vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/c/Optimaedu1

Ansök­nings­ä­ren­den:

Ansvarig koordinator för antagning och studier
Sanna Björkell-Käldström
tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi