Hoppa till innehåll

Agilt – mer än bara IT!

Agi­la arbets­me­to­der och Agilt mind­set – (2 dagar)

Under de två utbildningsdagarna fokuserar vi på att skapa förståelse för vad agile är och hur det kan användas i vilken organisation som helst. Teori, konkreta exempel, diskussion och verktyg att använda i det egna arbetet.

Dag 1:

 • Vad är agilt?
  • Agi­la vär­de­ring­ar och principer.
  • Stän­digt för­bätt­ring och tidig feedback
  • Foku­se­ring och prioritering
  • Team­struk­tur
  • Exem­pel på hur vär­de­ring­ar och prin­ci­per över­sätts till meto­der och verktyg.
 • När är det för­del­ak­tig med ett agilt angreppssätt?
 • Agi­la metoder?
  • Scrum
  • Kan­ban
  • SAFe
 • Kon­kre­ta för­slag på förs­ta steg du kan ta i din organisation?

Dag 2:

 • Agilt i kundser­vice och ope­ra­tiv drift
 • Ledar­skap i en agil miljö
 • Det nya nor­ma­la arbets­li­vet krä­ver ett mer agilt tan­ke­sätt och en coachan­de ledarstil
 • Rolling forecast — påver­kan på orga­ni­sa­tio­nen att från­gå tra­di­tio­nell årsbudgetering
 • Vad är skill­na­den mel­lan Agi­le och LEAN
 • Kon­kre­ta upp­gif­ter och exem­pel att job­ba med för att använ­das i det egna dag­li­ga arbetet

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Utbildare: Andreas Björk (rePWER) och Harriet Bodö (Coach Me & More)

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Ytterligare information: Utvecklingschef Kaj Sandvik, tfn 044 7215 321
kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Pris: 570 € för två dagars utbildning.
Har du möjlighet att delta endast en dag, kontakta Kaj Sandvik 0447215321 för prisuppgifter.
Priset inkluderar utbildning, kaffe med dopp, lunch på Yrkeskocken och utbildningsmaterial.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.