Hoppa till innehåll

Hygi­en­kom­pe­tens­kurs

I enlighet med Finlands hälsoskyddslag (lagändring 691/2001) 40§ bör alla som arbetar inom företag i livsmedelsbranschen få instruktion och utbildning i livsmedelshygieniska frågor. Hygienisk kompetens är en lagstadgad skyldighet som delvis ses som egenkontroll både i livsmedelslokaler (enl. Hälsoskyddslagen) och i anstalter (enl. Hygienlagen).

Material finns på webbplatsen: www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/index.html

Vad menas med livs­me­dels­hy­gi­e­nisk kompetens?

Verksamhetsidkaren skall försäkra sig om att den som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar sådana livsmedel som lätt blir förskämda har tillräckliga baskunskaper i:
mikrobiologi, hygieniska arbetsmetoder, personlig hygien, renhållning, matförgiftningar, egenkontroll och lagstiftning.

Kurs­pro­gram

08:00 — 09:45Mikro­ber, per­son­lig hygi­en och renhållning
09:45 — 10:00Kaf­fe
10:00 — 12:00Hygi­e­nis­ka arbets­me­to­der i livs­me­delslo­ka­ler — matförgiftningar
12:00 — 13:00Lunch
13:00 — 14:45Mat­för­gift­ning­ar, egen­kon­troll och lagstiftning
14:45 — 15:00Kaf­fe
15:00 — 16:00Test

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Utbildare: Liselott Wik

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris: 135 € + moms 24 %. I priset ingår utbildning, material, hygienkort + intyg lunch och kaffe.

Anmälan: Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin tfn 044 721 5266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerat deltagande debiteras halva priset.