Hoppa till innehåll

Ibruk­tag­nings­be­sikt­ning av elanläggningar

Kursen riktar sig till alla elentreprenörer och elmontörer som gör elinstallationer för industrin och privata personer. Syftet med kursen är att gå igenom de lagar och bestämmelser som styr ibruktagningsbesiktningarna och vilka kontroller som krävs vid en ibruktagning av en elanläggning.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab

Tidpunkt: 19.5.2021, kl. 08.00 - 11.30

Utbildare: Thomas Anderssén, Tronico Ab

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad.

Kursinnehåll:

 • Lagar och bestäm­mel­ser gäl­lan­de besikt­ning­ar
  Elsä­ker­hets­la­gen 1135/2016
  Elsä­ker­hets­för­ord­ning­ar­na 1434, 1435
  Krav i SFS 6000, punkt 6.4
  Ibruktagnings‑, cer­ti­fi­e­rings- och peri­o­disk besiktning
 • Mål, medel, doku­men­ta­tion och för­be­re­del­ser
  1. Sen­so­risk besikt­ning
  2. Mät­ning­ar och testning
  • Skydds­le­da­rens kontinuitet
  • Instal­la­tio­nens isolationsresistans
  • Auto­ma­tisk från­kopp­ling av mat­ning­ar
   - grupp­säk­ring­ar, exem­pel på utlös­nings­kon­troll
   - jord­fels­bry­ta­re
  • Fas­följds­kon­trol­ler
  • Pola­ri­tets­kon­trol­ler
   - Film ”Käyttöö­not­to­mittaus­ket” (17 min.)
 • 3.Doku­men­ta­tion
  - besikt­nings­pro­to­kol­let, rap­por­ter
  4. Efter besikt­ning­en
  - Exem­pel på besikt­nings­blan­ket­ter ur D1

Pris: 120 € + mervärdesskatt 24%. I priset ingår utbildning, material, lunch och kaffe.

Anmälan: Leena Svenlin 044-7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.