Hoppa till innehåll

Kom­po­sit­ut­bild­ning i Jakobstad.

Kom­po­si­it­tik­ou­lutus Pietarsaaressa.

Tie­toa suo­mek­si, alem­pa­na sivul­la!

"Kompositbranschen väntar på din insats!"

Indust­ri­ell- och Mari­tim Kom­po­sit­ut­bild­ning i Jakobstad.

NTM-centralen och TE-tjänster i samarbete med OptimaPlus och nejdens kompositindustri erbjuder
Grundläggande Industriell- och Maritim kompositutbildning, vilken efter genomgången kurs ger dig kunnande och möjligheter att jobba i branschen.

Utbildningen, som är heltidsstudier, startar preliminärt den 17.1.2022 och pågår i fyra månader (slutdatum: 10.5.2022) och utbildningens huvudspråk är svenska (utbildningsmaterial delvis finska/engelska).

Upplägget är en omväxlande mix av teoretiska studier och praktisk träning i arbetslivsmiljö, i lämpliga portioner.

Målsättningen med utbildningen är att så många som möjligt kan sysselsättas inom kompositbranschen, som i dag har stort behov av tilläggspersonal.

Målgruppen för utbildningen karaktäriseras av ett intresse för branschen och en vilja att jobba inom nejdens båtkluster. Du kan vara arbetslös, hotad av arbetslöshet, i behov av branschbyte eller helt enkelt bara intresserad av branschen, för att fylla i din ansökan.

Yrket är lämpligt för både kvinnor och män.

En del av utbildningen sker vid Optima i Jakobstad, men huvuddelen av inlärningen sker ute i branschföretagen som du i inledningen av utbildningen får en god presentation av.


Omfattning: 80 dgr, varav 48 dgr praktik (inlärning i arbete).


Preliminär start: 17.1.2022 vid Optima i Jakobstad.


Huvudinnehåll:

 • Bransch­kän­ne­dom
 • Grund­för­ut­sätt­ning­ar för lyc­kad komposittillverkning
 • Pro­duk­tions­cy­keln (pro­ces­ser­na)
 • Pro­duk­tions­e­ko­no­mi
 • Mate­ri­allä­ra
 • Kom­po­sit­kun­skap
 • Oli­ka typer av tillverkningsmetoder
 • Kemi, härd­nings­pro­ces­ser
 • Håll­fast­hets­lä­ra
 • Ytbe­hand­ling
 • Kva­li­tet och miljö
 • Soci­al kompetens
 • Kom­mu­ni­ka­tion

Tilläggsinfo:

Kim Vikström, tfn 044 7215 254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

Kaj Sandvik, tfn 044 7215 321 eller kaj.sandvik@optimaedu.fi

Rune Nyman, tfn 044 7215 137 eller rune.nyman@optimaedu.fi

Ansökan: Webansökan senast den 30.11.2021 via www.te-tjanster.fi

Kursnummer: 702544


Ytterligare information om ansökan till utbildningen och om de ekonomiska förmånerna under utbildningen:

Telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510 må-fre kl. 9-16.15

Utbildningsrådgivning (på finska) ges även på facebook: www.facebook.com/koulutusneuvonta

NTM-cen­tra­len fun­ge­rar som finansiär.Teol­li­nen- ja Meren­kul­ku­a­lan Kom­po­si­it­tik­ou­lutus 2022 Pietarsaaressa.

"Komposiittiteollisuus odottaa teidän panostanne!"


NTM-keskus ja TE-palvelut yhteistyössä OptimaPlussan ja alan yrityksien kanssa tarjoavat seuraavat palvelut:
Teollinen- ja Merenkulkualan peruskomposiittikoulutus joka antaa sinulle valmiiksi suoritettuasi taidot ja mahdollisuudet työskennellä alalla.

Rakenteena on vuorotteleva yhdistelmä teoreettisia opintoja ja käytännön harjoittelua työympäristössä sopivissa osissa.


Koulutuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi työllistyä komposiittiteollisuuteen, joka tarvitsee tällä hetkellä kipeästi lisähenkilöstöä.


Koulutuksen kohderyhmälle on ominaista kiinnostus alaa kohtaan ja halu työskennellä alueen veneilyklusterissa.


Voit olla työtön, työttömyysuhan alainen, alanvaihtoa kaipaava tai yksinkertaisesti alasta kiinnostunut, jotta voit täyttää hakemuksesi.

Ammatti sopii sekä miehille että naisille.


Osa koulutuksesta tapahtuu Optimalla Pietarsaaressa, mutta suurin osa oppimisesta tapahtuu alan yrityksissä, joihin saat hyvän perehdytyksen koulutuksen alussa.

Opetuksen pääkieli on ruotsi (koulutusmateriaali osittain suomeksi/englanniksi).


Kesto: 80 päivää, josta 48 päivää työkokemusta (työssä oppimista).


Aloitus: 17.1.2022 Optimalla Pietarsaaressa.


Koulutuksen sisältö:

 1. Toi­mi­a­lan tuntemus
 2. Kom­po­si­it­ti­tu­o­tan­non onnistu­mi­sen perusedellytykset
 3. Tuo­tan­tosyk­li (pro­ses­sit)
 4. Tuo­tan­to­ta­lous
 5. Mate­ri­aa­li­tun­temus­ta
 6. Kom­po­si­it­ti­op­pi (luji­temu­o­vit)
 7. Eri­lai­set valmistusmenetelmät
 8. Kemia, kovet­tu­mis­pro­ses­sit
 9. Vahvu­u­den oppiminen
 10. Pin­takä­sit­tely
 11. Laa­tu ja ympäristö
 12. Sosi­aa­li­set taidot
 13. Vies­tin­tä

Lisätietoja:
Kim Vikström, puh. 044 7215 254 tai kim.vikstrom@optimaedu.fi
Kaj Sandvik, puh. 044 7215 321 tai kaj.sandvik@optimaedu.fi
Rune Nyman, puh. 044 7215 137 tai rune.nyman@optimaedu.fi

Hakemus: Verkkohakemus 30.11.2021 mennessä osoitteessa www.te-palvelut.fi

Kurssin numero: 702544

Opiskelijahuoltoetuuksiin liittyvissä kysymyksissä voit soittaa TE-palveluihin, puh. 0295 020 702, ma-pe klo. 09:00-16:15 koulutusneuvontaan tai käydä osoitteessa www.facebook.com/koulutusneuvonta

ELY-kes­kus toi­mii rahoittajana.