Hoppa till innehåll

2 — Kom­mu­ni­ka­tion som mät­verk­tyg för ledare

En ledare behöver kunna fungera holistiskt och svara mot både företagets målsättningar och personalens välmående. En effektiv kommunikation ger upphov till ett fungerande informationsflöde och skapar en arbetskultur där varje individ blir sedd, hörd och bekräftad.

Genom att lära dig ledarens olika roller samt välfungerande kommunikationstekniker kan du tryggt utforska och utveckla din ledarskapsstil.

Utbild­nings­da­gens teman:

 • Leda­rens oli­ka roller
 • Feed­back
 • Kom­mu­ni­ka­tion
 • Kon­flikt­han­te­ring
 • 360 ana­lys

Det här lär du dig under dagen!

 • Rol­ler­na som krävs för att idka holis­tiskt ledarskap.
 • Fär­dig­he­ter att använ­da leda­rens oli­ka roller.
 • Verk­tyg för feedbackhantering.
 • Han­te­ring och före­byg­gan­de av konfliktsituationer.
 • Kom­mu­ni­ce­ra effek­tivt trots olik­he­ter i arbetsgemenskapen
 • Insikt i din egen pre­sta­tion samt en utveck­lings­plan för ditt per­son­li­ga ledarskap

360 ana­lys

En 360-analys innebär att en chef får en återkoppling på sitt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv; från sina underställda medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt från sig själv. Samtliga respondenter svarar på samma frågor om chefen som utvärderas. Detta sker via en webbaserad enkät. På detta sätt får fokuspersonen en fullständig återkoppling på sin ledarskapsförmåga och hjälp att identifiera styrkor och förbättringsområden.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 21.09.2022 kl. 8-16

Utbildare: Hälsa / Anki Mannström

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Utvecklingschef Kaj Sandvik tfn 044 7215 321
kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Kursavgift: 285 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår utbildning, föreläsarens tjänster, utbildningsmaterial, lunch och kaffe.
Option: 360 analys + 1 h individuell coaching 240 €

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.