Hoppa till innehåll

3 — Förändringsledarskap

Förändring är det enda konstanta, om vi så vill det eller ej. Utvecklingen sker idag i en väldigt snabb takt och det är knappt att en ändring hinner implementeras innan den är föråldrad. Organisationer som inte hänger med i dagens utvecklingstakt får det allt svårare att klara sig i den tuffa konkurrensen. 

Hur leder man då människor, som till naturen är trygghetssökande genom en ständigt föränderlig vardag?

Det ska du få lära dig mera om under den här utbildningsdagen. Vi ska titta närmare på hur vi som människor anpassar oss till och accepterar ny information samt på vilket sätt du som ledare kan påverka dina medarbetare i en positiv riktning.

Utbild­nings­da­gens teman:

 • För­änd­rings­kur­vans oli­ka faser.
 • Hur påver­kas och rea­ge­rar vi på förändring.
 • Kom­mu­ni­ka­tion, upp­följ­ning och gemen­sam­ma spelregler.
 • Leda dig själv som leda­re i tider av förändring.
 • För­kor­ta och för­enk­la för­änd­rings­pro­ces­sen med coachan­de ledar­skap, tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion och närvaro.
 • EASI bete­en­de- och motivationstest.

Det här lär du dig under dagen!

 • Vad som hän­der i en orga­ni­sa­tion vid förändring.
 • Arbets­li­vets utveck­ling och det ”nya nor­ma­la” efter 2020.
 • Skill­na­den mel­lan utveck­ling och förändring.
 • Att leda indi­vi­der som rea­ge­rar oli­ka mot ett gemen­samt mål.
 • Att vara en när­va­ran­de och stöt­tan­de leda­re när du själv är i förändring.
 • Prak­tis­ka och hand­fas­ta kom­mu­ni­ka­tions- och ledarskapstips.
 • Vad agi­la arbets­me­to­der är och hur du kan använ­da dig av dem i ditt förändringsledarskap.
 • Hur du med ditt ledar­skap kan påver­ka dina med­ar­be­ta­re och er förändringsprocess.
 • Använd­ba­ra tips och råd inom ledar­skap som du kan tilläm­pa direkt i ditt dag­li­ga arbete.
 • För­slag på en egen utveck­lings­plan för din fort­sat­ta ledarskapsresa.

EASI — Bete­en­de och motivationstest

EASI är ett test som beskriver individers beteende och motivation i arbete.

Med EASI kan man öka motivationen genom att bättre förstå sina utvecklingsområden, vad som motiverar en och hur man kan fortsätta utvecklas.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Utbildare: Coach Me and More, Harriet Bodö

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Ytterligare information: Utvecklingschef Kaj Sandvik, tfn 044 7215 321
kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Kursavgift: 285 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår utbildning, föreläsarens tjänster, utbildningsmaterial, lunch och kaffe.
Option: EASI beteende och motivationstest + 1 h individuell coaching 230 €

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.