Hoppa till innehåll

4 — Leda genom konflikt

Våra olikheter är vår gemensamma styrka. Genom att vi iakttar problem från flera olika håll hittar vi ömsesidiga lösningar och utvecklas därigenom både som individer och team. Friktion föder utveckling. Men hur leder vi genom konflikt för att kunna landa på rätt sida?

Utbild­nings­da­gens teman:

 • Vad är en konflikt?
 • Kon­flik­tens oli­ka faser.
 • Leda­rens roll och ansvar vid konflikt.
 • Olös­ta kon­flik­ter kos­tar tid, peng­ar och personal.
 • Hur går vi vida­re efter konflikten.
 • SDI (Strength Deployment Inven­to­ry) kart­lägg­ning av styr­kor och drivkrafter.

Det här lär du dig under dagen!

 • Iden­ti­fi­e­ra vad en kon­flikt är och vad som utlö­ser den.
 • Du får verk­tyg för att kun­na han­te­ra konflikter.
 • Kon­se­kven­ser­na av oupp­lös­ta konflikter.
 • Effek­ten av kon­flik­ter och hur kon­flik­ten kan vän­das till er gemen­sam­ma styrka.
 • Kon­flik­ters påver­kan på grup­pens utveckling.
 • Dina styr­kor samt driv­kraf­ter och hur du själv kan vara orsa­ken till kon­flikt med ditt eget beteende.
 • Själv­le­dar­skap, hur orka leda and­ra när man själv är i konflikt.
 • Hjälp av extern part­ner vid kon­flikt. Hur, vem och nyttan?
 • Hur gå vida­re efter konflikt.?

SDI® - Strength Deployment Inventory®, är ett beprövat verktyg som ger stöd till att utveckla individers och gruppers relationsmedvetenhet och samarbetsförmåga.

Verktyget baseras på psykologen Elias Porters RAT-teori (Relationship Awareness Theory) vilken handlar om att kartlägga och analysera vad som motiverar människors beteenden. Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos sig själv och andra ökar möjligheten att utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig hantera motsättningar på ett mycket mer produktivt sätt.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

UtbildareCoach Me & More / Harriet Bodö.

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Utvecklingschef Kaj Sandvik tfn 044 7215 321, kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Kursavgift: 285 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår utbildning, föreläsarens tjänster, utbildningsmaterial, lunch och kaffe.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.