Hoppa till innehåll

-

Väl­kom­men på avslutningsseminarium

Tid­punkt: fre­dag 6.10 kl. 10 — 15:00

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad (Auditoriet Mässkär och Optimasalen)

Program:

  • Kl. 10 — 12:00 — Före­läs­ning med Rei­dar Wasenius
    • För­änd­ring­ens hörn­ste­nar: Men­tal flex­i­bi­li­tet och moti­va­tion.

      Per­so­nal Brai­ner Rei­dar Wase­ni­us pre­sen­te­rar kon­kre­ta verk­tyg för hur man kan öka sin men­ta­la flex­i­bi­li­tet så att man är både mera vil­lig och kapa­bel att infö­ra änd­ring­ar i sitt liv. Han pre­sen­te­rar ock­så meto­der för att ska­pa moti­va­tio­nen hos en per­son att upp­nå en viss för­änd­ring.
  • Kl. 13 — 15:00 — Mini­mäs­sa i Optimasalen 
    • Med bland annat Deci­bel, Före­gång­ar­na, Date­ro, Lärum, IDG-Opti­ma, Fin­Fa­mi, Psy­ko­so­ci­a­la förbundet.

Hjärtligt välkommen att nätverka med andra aktörer som jobbar med välmående för barn och unga!

OBS! Obligatorisk förhandsanmälan via länken nedan. Begränsat antal platser.

Bak­grund

Seminariet avslutar projektet "Areenalla erityistä tukea", som ordnat fortbildningar för den pedagogiska personalen i Svenskfinland. Projektets tema är "Unika studievägar — framgång i det heterogena klassrummet och Särskilt stöd i det digitala samhället".

Målgrupp: Undervisande personal inom yrkesutbildningen, gymnasium och grundskola, samt personal i ungdomsverkstäder osv.