Hoppa till innehåll

-

Mate­ri­al gäl­lan­de MIX-projektet

MIX presentation Tammerfors (PowerPoint)
Alternativ efter avslutade studier (PDF)
Identifiering av stödbehov (PDF)
Kartläggning LiA stöd (PDF)
Nätverkskarta (PDF)

FÖR­ÄND­RINGS­LED­NING 2020


Ledarskapsutveckling för mellanchefer och teamledare

På vilket sätt stöder utbildningsorganisationerna upp mellanchefernas ledarskapskompetenser i en värld som präglas av förändring? De finlandssvenska utbildningsanordnarna har skapat ett nätverk som tillsammans ska besvara den här frågan.

 • Pro­jekt­tid: 1.1.2018–31.12.2019
 • Finan­siär: Utbildningsstyrelsen
 • Pro­jekt­ä­ga­re: Optima
 • Sam­ar­bets­par­ter: Prak­ticum, Axx­ell, YA, Inveon

Mål 1

 • Utveck­lan­de av för­änd­rings­le­dar­skap och ledarskapskompetens.
 • Utveck­la led­ning av genom­fö­ran­det av målen för yrkes­ut­bild­nings­re­for­men, för­ny­el­se av arbetssätt
 • För­bätt­ra­de led­nings­pro­ces­ser och ett struk­tu­re­rat arbets­sätt som stö­der per­so­na­len vid förändring

Mål 2

 • Leda och utveck­la verk­sam­hetskul­tu­ren och pro­ces­ser, peda­go­gisk prax­is och kvalitetssäkring
 • Team­le­dar­na är insat­ta i upp­gif­ten som team-koor­di­na­to­rer och leder för­änd­ring­en av verksamhetskulturen

Mål 3

 • Utveck­ling av per­so­na­lens del­ak­tig­het och inklu­de­ring i för­ny­an­de av verk­sam­he­ten i oli­ka ske­den i förändringsprocessen.
 • Väl­fun­ge­ran­de pro­ces­ser och arbets­sätt för team­ko­or­di­ne­ring­en
   

(Klicka på bilden för tryckbar PDF-fil)