Hoppa till innehåll

-

Bre­da­re ser­vice­kom­pe­tens, dju­pa­re kundrelationer

KompetensBoost för befintlig personal anställd inom restaurangbranschen eller på café

Denna kurs ger befintlig restaurangpersonal en chans att bredda sin servicekompetens och ta fasta på nya trender och aktuella förändringar i branschen. Vi sätter restaurangtjänsterna i ett bredare turismperspektiv genom att tillsammans med andra aktörer bygga nätverk för både tjänster, produkter och servicekoncept. Kursen ger också verktyg för befintlig personal att både fånga upp utvecklingsbehov på arbetsplatsen samt stöd att vara en handledande kollega för nya anställda.

Under kursens gång kommer vi att ordna gemensamt program med en parallell studiegrupp branschrepresentanter från Vasaregionen.
Undervisningsspråket är svenska och deltagande i kursen förutsätter fungerande språkkunskaper i både tal och skrift.

Tidpunkt: Maj-november 2023 Kursen ordnas på eftermiddagar/tidig kväll så att det ska gå att kombinera med arbete.
Kursstart: 17.4.2023 kl. 16:00-20:00,
Utbildare: Inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter, lärare inom turism- och restaurangbranschen
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt. Kursen ordnas med projektfinansiering från Skols – Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.
Antal platser: 18
Ansökningstid: 1.2.2023 - 12.4.2023
Kursarrangör: Optima Samkommun
Kontaktperson: Kerstin Ström, arbetslivskoordinator
kerstin.strom@optimaedu.fi telefon: 044 7215 307

Kursinnehåll:

Boost-tillfälle 1: Måndag 17.4.2023 kl. 16.00-20.00
InspirationsBoost - smårätter och drycker inför vårens festligheter

  • Väl­komst­häls­ning från Kom­pe­tens­Boost — Caro­li­na Iso­maa, Optima
  • Mat­ti­as Åhman & Simon Selin från Restau­rang Heim & Fröj.
  • Kort intro­du­ce­ran­de pre­sen­ta­tion följt av prak­tiskt arbe­te i köket.

Boost-tillfälle 2: Onsdag 10.5.2023 kl. 16.00-20.00

  • Pro­dukt utveck­ling och work shop kring tjäns­te­de­sign för att öka bran­schen attrak­tions­kraft. Las­se Fors­man och Ove Snell­man del­tar med prak­tis­ka erfarenheter. 
  • Till­fäl­let ord­nas gemen­samt för Boost-grup­per­na rik­ta­de till både befint­lig per­so­nal i bran­schen och till före­ta­ga­re, led­ning och HR.

Under hösten 2023 ordnar ytterligare 3 tillfällen. Innehåll och tidtabell formas delvis under vårens Boost-träffar, och detaljerad information meddelas senare.

Kursen Bredare servicekompetens, djupare kundrelationer är en mindre del av examensdelen Kundbetjäning i turismbranschen, 30 kompetenspoäng som ingår i grundexamen inom turismbranschen 180 kompetenspoäng.

KompetensBoost - SKOLS finansierade kortkurser!

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft och öka möjligheterna att komma in i arbetslivet och lyckas. Det erbjuds kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk. Kortkurserna ordnas i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland, antingen med fysisk eller digital närvaro. Projektet finansieras av SKOLS - Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, och kurserna är kostnadsfria under projekttiden 2023-2024. Genomförare av projektet och KompetensBooostarna är Novia, Axxell, EFO Evangeliska folkhögskolan i Vasa, Optima och Yrkesakademin i Österbotten.