Hoppa till innehåll

-

Trä­ning av häs­tar till före­ta­gets verksamhet

Avlägg exa­mens­de­lar inom hästsektorn!

Två examensdelar från Yrkesexamen startar februari 2020
En examensdel från grundexamen startar mars 2020

Träning av hästar för företagets verksamhet

Studierna omfattar de faktorer som inverkar på träning av hästar för ändamålet att hästen skall kunna vara en arbetskamrat i företagarteamet inom hästföretagets verksamhet. 

Utgången är en frisk häst som man under studiernas lopp för vidare till nästa nivå inom ramen för det hästen skall tillföra företagsverksamheten.

Studier i b.la. Grundläggande avel, anatomi, utfodring, studier i träningsfysiologi, hur träna andra och hur håller jag mig i form för att orka samt ekonomitänk kring företagsverksamhet inom hästsektorn.

Uppbyggt på studiedagar; praktiska och teoretiska samt uppgifter och praktiskt arbete med träning i de egna företagen/läroplatserna. Gruppdiskussioner och arbeten.

Utbildningen genomförs som flerformsstudier med möjlighet till läroavtal eller företagarläroavtal på yrkesexamensnivå och läroavtal eller utbildningsavtal på grundexamensnivå. Examensdelen från grundexamen avläggs under mars 2020-juni 2020 och delarna från yrkesexamen under februari 2020-december 2020. 

För att avlägga examensdelen (15 Kp) på grundexamensnivå inom Grundexamen inom lantbruksbranschen, bör du

  • Ha en prak­tik­plats där du kan trä­na på exa­mens­de­lens innehåll
  • En frisk häst som du kan trä­na under studieperioden
  • Tid att del­ta i när­stu­di­e­da­gar 1–5 per månad
  • Exter­na tränare/mentor att kon­sul­te­ra under stu­di­er­nas gång

För att avlägga två examensdelar på yrkesexamensnivån (55 kp) inom Yrkesexamen inom lantbruksbranschen, bör du

  • Ha ett aktivt, pro­duk­tivt före­tag inom häst­sek­torn med minst 25h arbete/vecka och före­ta­gar­för­säk­ring eller vara anställd hos en före­ta­ga­re med häst­verk­sam­het 25h/v med kol­lek­tivav­tals lön och en försäkring
  • Ha en frisk häst du kan trä­na under utbildningen
  • Kun­na del­ta i när­stu­di­e­da­gar ca 1–2 per månad
  • Ha ca 3 års arbet­ser­fa­ren­het från hästsektorn
  • Extern trä­na­re / men­tor att kon­ti­nu­er­ligt kon­sul­te­ra inom den gren du väl­jer för hästen

Du anmäler dig till utbildningen via denna länk. 

Har du frågor kontakta: maria.wirtanen@optimaedu.fi 044 7215 333 eller maria.sirén@optimaedu.fi 044 7215 339