Hoppa till innehåll

-

Exa­mensin­rik­tad arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildning är en sysselsättningsfrämjande service som ordnas i samarbete med TE-byrån. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i allmänhet att studerandena avlägger grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller en del av examen. I flera branscher ordnas dessutom kompletterande utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Utbildningen är avgiftsfri och under studietiden kan du få dagpenning och kostnadsersättning. Observera att du är berättigad till TE-byråns stöd under högst två års tid (ingår fyra veckor semester per år) och studierna anpassas enligt din egen plan.

Läs mer om de olika examina som genomförs vid Optima i Jakobstad. Länkarna tar dig vidare till TE-byråns informationssidor och ansökningsblankett.

 • Arte­san (fin­snic­ka­re) /Ansökningsnr 679644
  grun­dex­a­men inom konst­in­du­strin (är du kre­a­tiv och tyc­ker om att ska­pa — här lär du dig pla­ne­ra, till­ver­ka och restau­re­ra pro­duk­ter i trä)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Adam Näse, mobil 044 7215 356,
  e‑post adam.nase@optimaedu.fi
 • Arte­san (inte­ri­ör) /Ansökningsnr 679642
  grun­dex­a­men inom konst­in­du­strin (har du intres­se och öga för färg och form, inred­ning och detal­jer – här lär du dig spack­la, måla, rita, tapet­se­ra m.m)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Adam Näse, mobil 044 7215 356,
  e‑post adam.nase@optimaedu.fi
 • Baga­re-kon­di­tor /Ansökningsnr 679605
  grun­dex­a­men inom livs­me­dels­bran­schen (ett kre­a­tivt och fysiskt yrke där du lär dig all typ av bak­ning)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi
 • Data­näts­in­stal­la­tör /Ansök­nings­nr 679623
  grun­dex­a­men i infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik (för dig som är fasci­ne­rad av hur dato­rer och data­sy­stem är upp­bygg­da och fun­ge­rar)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Adam Näse, mobil 044 7215 356,
  e‑post adam.nase@optimaedu.fi
 • Djur­skö­ta­re /Ansökningsnr 679646 grun­dex­a­men inom lant­bruks­bran­schen (för dig som är pas­sio­ne­rat intres­se­rad av djur – du lär dig de dag­li­ga sköt­sel­ru­ti­ner­na, om före­ta­gan­de och all­män­na saker inom lant­bruk)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Maria Sirén, mobil 044 7215 339, e‑post maria.siren@optimaedu.fi
 • Hem­vår­da­re/Ansökningsnr 695014
  grun­dex­a­men inom ren­gö­rings- och fas­tig­hets­ser­vicebran­schen (för dig som är flex­i­bel och intres­se­rad av att arbe­ta med män­ni­skor med oli­ka egen­ska­per och behov, såsom t.ex. åld­ring­ar, barn­fa­mil­jer och per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Maria Sirén, mobil 044 7215 339, e‑post maria.siren@optimaedu.fi
 • Kock /Ansökningsnr 679903
  grun­dex­a­men inom restau­rang- och cate­ring­bran­schen, GR (en kre­a­tiv och ser­vice­in­rik­tad utbild­ning som pas­sar dig som har god mat och bra kund­be­tjä­ning i fokus)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi
 • Lands­bygds­fö­re­ta­ga­re / Lant­bruks­me­ka­ni­ker /Ansök­nings­nr 679656
  grun­dex­a­men inom lant­bruks­bran­schen (du lär dig bl.a. lant­bruk, djur­sköt­sel, skogs­bruk och maskinun­der­håll)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Maria Sirén, mobil 044 7215 339, e‑post maria.siren@optimaedu.fi
 • Mode­as­si­stent/Ansökningsnr 679624
  grun­dex­a­men inom tex­til- och modebran­schen (du som är intres­se­rad av mode och este­tik — här lär du dig grun­der­na i mode, söm­nad, före­ta­gan­de och digi­tal kom­mu­ni­ka­tion)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi
 • Lär dig mera om bok­fö­ring / Ansök­nings­num­mer 692525
  Om du har arbe­tat inom mer­kan­ti­la bran­schen och behö­ver upp­da­te­ring av tidi­ga­re kun­nan­de är det­ta ett till­fäl­le för dig.
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann Käld, mobil 044 7215 231, e‑post ann.kald@optimaedu.fi
  ** OBS! Ansök­nings­ti­den går ut 1.12.2020, stu­di­estart pre­li­mi­närt 11.1.2021

Såhär söker du

Ansökningstiden går ut den 2.8.2020 via TE-byrån och studiestarten planeras till slutet av augusti 2020. Via denna länk hittar du mer informaton och närmare anvisningar om ansökning och antagning till arbetskraftsutbildning.

Finan­sie­ring och stu­di­e­so­ci­a­la förmåner

Har du frågor kring finansiering av studier och studiesociala förmåner, kontakta utbildningsrådgivningen via telefon 0295 025 510/utbildningsrådgivning.