Optima

Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Optima är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland  och våra uppgifter är att ordna yrkesinriktad utbildning med krävande särskilt stöd, ordna handledande utbildning samt fungera som kompetenscenter för utveckling av specialundervisningen på andra stadiet. Vi har mer än 30 års erfarenhet  och erbjuder utbildning på 6 verksamhetsorter i hela Svenskfinland. Vi står för trovärdighet, öppenhet och professionalitet.

  1. Vi jobbar enligt utbildningstrappan, vilket betyder att vi erbjuder utbildning på rätt nivå.
  2. Vi erbjuder specialpedagogiskt kunnande med 30 speciallärare.
  3. Vi har kunnig, motiverad och engagerad personal.
  4. Vi har smågruppsundervisning med individuella lösningar.
  5. Vi vill ge studerande livskompetens och beredskap att möta vuxenlivet.
  6. Vi ger våra studerande utbildningsgaranti vilket innebär att varje studerande skall ha arbete enligt förutsättningar, ett tryggt boende och en meningsfull fritid efter utbildningen.

 

Vad innebär yrkesutbildning med krävande särskilt stöd?

Små undervisningsgrupper • speciallärare • skolgångsbiträden • individuella mål • individuell undervisning • utökad elevvård • boendeträning • fostran till självständighet • tillgång till terapier.

På hus- och hemservice och bilservice i Jakobstad samt fastighetslinjen i Vasa ordnas all undervisning som smågruppsundervisning. På hus- och hemservice kan den studerande avlägga hela grundexamen för lokalvårdare eller delar av examen enligt studerandens förmåga. På bilservice och fastighetsskötare finns på motsvarande sätt möjlighet att avlägga delar av grundexamen inom bilbranschen respektive grundexamen inom lantbruksbranschen, dock inte en hel grundexamen. Fokus inom yrkesträningsundervisningen finns på träning inför arbetslivet. Förutom den yrkesinriktade träningen, är målet med utbildningen även att stärka de studerandes sociala färdigheter och självständighet i vardagen.

Optimas Telma-utbildningar (Jakobstad, Vasa, Pargas, Helsingfors och Borgå) är främst inriktad på undervisning för studerande med stora svårigheter som påverkar deras inlärningsförmåga. Målet med studierna är att den studerande skall få beredskap för arbete inom olika slag av dagverksamhet samt att den studerande skall kunna bo så självständigt som möjligt på någon typ av boende.

För studerande inom Optimas specialundervisning finns en så kallad utbildningsgaranti. Det innebär att de studerande som har ett så stort behov av särskilt stöd att det medför svårigheter att efter avslutade studier hitta en arbetsplats, får hjälp med det från skolan.

Grundexamensinriktad specialundervisning

För de studerande som behöver särskilt stöd i sina studier inom den grundexamensinriktade undervisningen ordnas specialundervisningen oftast som ett tillägg till den allmänna undervisningen, individuellt eller i liten grupp. Speciallärare finns tillgängliga för studerande på Optimas alla olika adresser.

Kontaktuppgifter

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård (Jakobstad, Nykarleby, Vasa)
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Teamledare Petra Kaske (Pargas, Helsingfors, Borgå)
Mobil 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi

Utbildningsguide 2020-21 (pdf):

Utbildningsguide20-21

Läs mera på sidorna för respektive utbildningslinje eller i vår utbildningsguide.

Till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd som börjar hösten 2021, söker du via www.studieinfo.fi våren 2021. Har du frågor, kontakta Kristina Kullas-Norrgård, tfn 044 7215 616 eller e-post studietorget@optimaedu.fi.

Kvalitet

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

 I hela Svenskfinland


Undervisningen finns på 10 verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland:

Elevhemmen i Nykarleby

 

Instagram

Optimas krävande särskilt stöd har ett eget Instagram-konto: www.instagram.com/optimaedu_ysp/

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här