Handbok för specialundervisningen

■ I lagen om yrkesutbildning (531/2017) defini- eras särskilt stöd (tidigare specialundervisning) som “planenligt pedagogiskt stöd enligt den studerandes individuella mål och färdigheter samt särskilda undervisnings- och studiear- rangemang”. En viktig utgångspunkt inom sär- skilt stöd är att arbeta utgående från studerandes styrkor. I lagen betonas att man med särskilt stöd strävar efter att göra yrkesutbildningen jämlik och tillgänglig för alla studerande. Fra- sen jämlikhet inom utbildningen är nära besläk- tad med begreppet inkludering, ett begrepp som starkt betonas inom specialpedagogiken. Inklu- dering kan i en skolkontext definieras som en praktik där studerandes olikheter värdesätts och alla studerande, oberoende av förutsättningar, bereds möjlighet till bästa möjliga lärande och deltagande i de allmänna lärmiljöerna. För att inkludering ska vara möjlig behöver en fokusering på enbart undervisning och hand­ ledning frångås, även om just denna del är väldigt central för samtliga studerande och de- ras lärande. I vidare bemärkelse är en inklude­ rande utbildning eftersträvansvärd. Begreppet inkluderande utbildning implicerar en vidare fokusering så att att inkluderingstankegångar genomsyrar hela skolverksamheten, det vill säga allt från styrdokument och skolstrukturer till handledning av enskilda studerande. En inklu­ derande utbildning är att betrakta som såväl en förutsättning för som ett krav från ett inkluder- ande samhälle och inkluderande arbetsliv. Målet med särskilt stöd är att den studerande med hjälp av individuellt riktade åtgärder, stöd och handledning ska nå samma kompetens som inom den övriga yrkesutbildningen för att sedan kunna placera sig i arbetslivet. Särskilt stöd kan Särskilt stöd inom yrkesutbildningen Vem får särskilt stöd? Som lärare behöver du vara uppmärksam på: • Svaga prestationer och/eller ogjorda uppgifter. • Misstanke om att studerande underpresterar. • Låg aktivitet under lektioner- na. • Störande beteende under lektionerna. • Frånvaro. • Förändringar i beteende eller sociala relationer. • Annat som du upplever som bekymmersamt med den studerande. Särskilt stöd inom yrkesutbildningen kan ordnas: • Vid yrkesläroanstalter i sam- ma grupper som övriga studer- ande. • Vid yrkesläroanstalter som smågruppsundervisning på hel- eller deltid. • Vid krävande särskilt stöd. • Vid andra läroanstalter med tillstånd att ordna yrkesutbild- ning. • Som läroavtalsutbildning. Optima är den anordnare i Svenskfinland som har som särskilt utbildningsuppdrag att fungera som special­ yrkeläroanstalt. Läroanstalten betjänar hela Svenskfinland beträffande krävande särsk­ ilt stöd inom yrkesutbild- ningen. Geografiskt finns verksamhetspunkterna ut- spridda i Österbotten, Nyland och Åboland. I och med sin särskilda utbildningsuppgift har Optima även uppdraget att fungera som kompetenscenter och tillhandahålla experthjälp för andra läroanstalter. inte isoleras till en verksamhet som bedrivs en- bart av speciallärare utan alla lärare samt övrig personal, som kommer i kontakt med de stud- erande, har ett ansvar för att en god utbildning ordnas för de studerande som är i behov av sär- skilt stöd i sina studier. ■ Enligt Lag för yrkesutbildning (531/2017) har en studerande rätt till särskilt stöd: “…om han eller hon på grund av inlär­ ningssvårigheter, funktionsnedsättning eller sjukdom eller någon annan orsak behöver lång- varigt eller regelbundet särskilt stöd i sitt lärande eller sina studier för att uppfylla kraven på yrk- esskicklighet och nå målen för kunnandet enligt examens- eller utbildningsgrunderna.” På basen av styrdokumenten erbjuds därmed generösa tolkningsmöjligheter för vilka stude­ rande som kan få särskilt stöd inom yrkesutbild- ningen. Det finns inga krav på fastställda diag- noser eller mera officiella kategoriseringar. Det särskilda stödet kan därmed baseras på upplevt behov av studerande, vårdnadshavare, lärare eller studerandevårdspersonal. Kartläggning i början av studierna Alla förstaårsstuderande inom Optimas grund­ läggande yrkesutbildning genomgår en kartlägg- ning bestående av information från avsändar- skolorna, blanketten ”Lärande och behov av stöd i studierna”, individuell diskussion med speciallärare samt vid behov läs- och skrivtest- ning samt matematiktestning. Baserat på det stödbehov som framkommer ordnas särskilt stöd åt de studerande som behöver detta. Att känna igen behov av särskilt stöd Behov av stöd i studierna kan även fram- komma vartefter utbildningen framskrider. Det är viktigt att såväl lärare, studerande som vårdnadshavare är uppmärksamma på ifall en studerande verkar behöva stöd i studierna. Om någon part uppmärksammar ett event- uellt behov av särskilt stöd så är det bra att ta kontakt med specialläraren så fort som möjligt så att behövligt stöd kan ordnas före eller par- allellt med kursen/examendelen istället för i efterhand. 5 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwMTA=