Hyppää sisältöön

Soci­aa­li- ja Ter­vey­den­huol­lon Tur­va­kort­ti 8h (Sos­Ter)

Kohderyhmä

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla
työskenteleville henkilöille


Tavoite

 • Lisään­ty­nyt ris­ki­tie­toi­suus, uhkaa­vien tilan­tei­den ja louk­kaan­tu­mis­ten ehkäi­sy ja oppi­mi­nen toi­mi­maan oikein
  uhka- ja onnettomuustilanteissa.
 • Antaa jokai­sel­le työn­te­ki­jäl­le val­mius huo­leh­tia omas­ta ja
  tois­ten­sa tur­val­li­suu­des­ta, kun työ­pai­kal­la tapah­tuu jotain poikkeavaa.
 • Antaa kurs­sin osal­lis­tu­jil­le hen­ki­lö­koh­tai­nen val­mius vaa­ral­li­siin tilanteisiin.
 • Aut­taa kurs­sin osal­lis­tu­jat ymmär­tä­mään, kuin­ka vält­tää tar­peet­to­mia ris­ke­jä ja että onnet­to­muuk­sien ehkäi­sy kan­nat­taa aina.

Sisältö (8h)

 • Tur­val­li­suus­kult­tuu­ri
 • Tur­val­li­suu­den osa-alueet
 • Palo­tur­val­li­suus
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen turvallisuus
 • Ryh­mä­työ
 • Alkusam­mu­tus
 • Kurs­si­koe

Koulutttaja

John Forslund, 044 7215376 tai john.forslund@optimaedu.fi 
SOSTER Turvakortti-, Tulityö-, AS 1 kortti (Spek), Ensiapukorttikoulutukset (ETK), Työturvallisuuskortti (TTK).

Ajankohta: Syksyllä 2022 klo 8.00 – 16.00

Koulutuspaikka: Optima, Puutarhakatu 30, Pietarsaari

Hinta: 145 €, alv 0%. Hintaan lisätään alv. 24%.

Ilmoittautuminen: Viimeistään viikko ennen kurssia, Leena Svenlin puh. 044-7215 266 tai leena.svenlin@optimaedu.fi.

Koulutuksen järjestäjä: OptimaPlus Oy