Hoppa till innehåll

Använd­ning av AI som kontorsredskap

AI — För­stå, tilläm­pa och effektivera!

I en värld där teknologin ständigt utvecklas, är det viktigt för yrkesverksamma att hålla sig uppdaterade med de senaste verktygen och metoderna för att förbli konkurrenskraftiga och effektiva i sitt arbete. Denna kurs är utformad för att ge dig en omfattande förståelse för hur artificiell intelligens (AI) kan revolutionera sättet vi arbetar på kontoret.

Under två interaktiva sessioner om vardera tre timmar, kommer vi att utforska både grundläggande och avancerade aspekter av AI-teknologi. Du kommer att få insikter i hur AI kan automatisera och effektivisera arbetsprocesser, förbättra kommunikation och beslutsfattande, samt hantera och analysera stora mängder data.

Detta kommer du att få ta del av under kurstillfällena:

WORKSHOP 1 – onsdag 22.5.2024

1. Introduktion till AI

 • Vad är AI?
 • Kort histo­rik om AI
 • Grund­läg­gan­de begrepp inom AI: maski­nin­lär­ning, dju­pin­lär­ning, neu­ra­la nätverk

2. Verktyg och Plattformar

 • Över­sikt av popu­lä­ra AI-verk­tyg och platt­for­mar som används på kontoret
 • Demon­stra­tion av någ­ra verk­tyg (t.ex. auto­ma­ti­se­ra­de assi­sten­ter, AI för datanalys)

3. Användningsområden

 • AI i e‑posthantering och kommunikation
 • Att skri­va en bra prompt
 • AI för pro­jekt­led­ning och beslutsfattande

4. Workshop: Grundläggande Användning

 • Prak­tisk övning med ett enkelt AI-verktyg

WORKSHOP 2 – onsdag 29.5.2024

 1. Avan­ce­ra­de AI-tillämp­ning­ar och etis­ka överväganden
 • AI för avan­ce­rad data­na­lys och insikter
 • Använd­ning av AI för för­bätt­rad kundservice
 • AI i doku­menthan­te­ring och opti­me­ring av arbetsflöden
 1. Integ­ra­tion av AI i Arbetsprocesser
 • Stra­te­gi­er för att inte­gre­ra AI-verk­tyg i befint­li­ga arbetsprocesser
 • Han­te­ring av för­änd­rings­mot­stånd och utbild­ning av medarbetare
 1. Etik och Säkerhet 
 • Etis­ka över­vä­gan­den och utma­ning­ar med AI på arbetsplatsen
 • AI och data­skydd, GDPR och and­ra juri­dis­ka aspekter
 • Säker­hets­ris­ker och skyddsmetoder
 1. Avslu­tan­de Works­hop: Ska­pa en AI-strategi 
 • Grupp­ar­be­te: Ska­pa en kort AI-stra­te­gi för del­ta­gar­nas egna organisationer
 • Pre­sen­ta­tion och feed­back från kurs­le­da­re och and­ra deltagare

Kurstillfällena leds av Ben Bergman, operativ chef på mPro. Ben är central i genomförandet av AI-implementeringar på mPro och har en gedigen erfarenhet av att utveckla IT-processer.

Vi startar workshopen på bästa sätt med frukost och efter avslutad workshop bjuds det på lunch på Yrkeskocken.

Plats: Optima, Jakobstad, Trädgårdsgatan 30
Datum: 22.5 och 29.5
Tid: 8.30-12.00

Pris per workshop: 150€/person (Inkluderar frukost och lunch).
Maximera din kunskap och anmäl dig till båda workshopparna samtidigt och få ett rabatterat pris på 270€/person.

Priserna är moms 0%

Kursen är full. En ny kurs startar i höst och anmälningar tas emot från och med augusti.

Varmt välkommen!