Hoppa till innehåll

Arbets­sä­ker­het för Teamledare

Syftet med kursen är att ge deltagarna insikter i det ansvar en förman har för de anställdas trygghet och hälsa på arbetsplatsen. 

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 6.11.2024, kl. 08.00 - 16.00

Utbildare: John Forslund

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Målgrupp: Förmän/arbetsledare på olika nivåer

Genomförande: Föreläsningar, gruppdiskussioner med exempel från arbetslivet

Syfte med kursen är att ge deltagarna insikter i det ansvar en förman har för de anställdas trygghet och hälsa på arbetsplatsen. Efter genomgången kurs har deltagarna en god insikt i arbetslagstiftningarna och är
bekant med övrigt stödmaterial som behövs för att systematiskt förbättra arbetssäkerheten och trivseln på arbetsplatsen.

Enligt nuvarande arbetslagstiftning har förmän i företaget ansvar för de anställdas arbetshälsa.

Utbildningen hålls inte som kompetensfortbildning för yrkesförare.

Kursinnehåll:

 • För­man­nens juri­dis­ka ansvar
 • Gemen­sam­ma arbets­plat­sen
  - oli­ka aktö­rers ansvar
  - exem­pel på lagstiftningar
 • Verk­sam­hets­plan / Riskbedömning
 • Inskol­ning
  - vid nyan­ställ­ning
  - vid gemen­sam­ma arbets­plat­ser och projekt
 • En trygg arbets­plats
  - lyft­ar­be­te
  - maskin­sä­ker­het
  - fall­risk
  - kemi­ka­li­er

Pris: 142 € + moms 24 %. I priset ingår utbildning, material, lunch och kaffe.

Anmälan:
Senast 1 vecka före kurs till OptimaPlus, Leena Svenlin 044-7215 266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.