Hoppa till innehåll

Elar­bets­sä­ker­het för elfor­don / båtar enligt SFS 6002

Standardenlig kurs

SFS 6002, utgåva 3 (2015) + A1 (2018)

Allmän kurs i elarbetssäkerhet för elfordons- och båtbranschen
enligt kraven i standarden SFS 6002, utgåva 3 (2015) + tillägg A1 (2018).

Kursen behandlar ämnen enligt kraven i standarden. Efter deltagande i kursen, där ett prov ingår, får deltagaren ett elarbetssäkerhetskort för fordonsbranschen / båtbranschen.

Allmän kurs i elarbetssäkerhet för el- och båtbranschen enligt kraven i standarden
SFS 6002, utgåva 3 (2015) + tillägg A1 (2018).

Kursen behandlar ämnen enligt kraven i standarden. Efter deltagande i kursen, där ett prov ingår, får deltagaren ett Elarbetssäkerhetskort för fordonsbranschen.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD.

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Utbildare: Mathias Kronholm

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad.

Kurs­pro­gram

08:00Stan­dar­den SFS 6002: Defi­ni­tio­ner, grund­prin­ci­per, drift- och kon­trollåt­gär­der, bila­ga X.
09:00 & 13.45Kaf­fe
Per­so­nal, orga­ni­sa­tion och ansvars­för­del­ning, bila­ga X.
Arbets­me­to­der (utan och med spän­ning, nära spän­nings­fö­ran­de delar, bila­gor­na Y och Z). underhållsarbeten.
Spe­ci­fi­ka säker­hets­åt­gär­der för elar­be­te i for­don, bila­ga U.
11:00Lunch
12:00Elekt­ri­ci­te­tens fysi­o­lo­gis­ka verk­ning­ar, elo­lyc­kor (exem­pel).
Skrift­ligt prov.
16:00 Kur­sen avslutas

Pris: 252 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, kort, lunch, för-och eftermiddagskaffe + dopp.

Anmälan: Senast 1 vecka före kurs till OptimaPlus, Leena Svenlin tfn 044 721 5266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.