Hoppa till innehåll

Elar­bets­sä­ker­het SFS 6002

För personer som jobbar inom elbranschen. Kursen behandlar ämnen enligt kraven i standarden SFS 6002, utgåva 3 (2015).

Tid­punkt: 29.4.2024, kl. 8.00 — 16.00

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Föreläsare: Mathias Kronholm

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursprogram:

08.00SFS 6002- stan­dar­den, kap.1…5
Defi­ni­tio­ner, grund­prin­ci­per, drift- och kon­trollåt­gär­der.
Per­so­nal, orga­ni­sa­tion och ansvarsfördelning.
11.00Lunch
13.00SFS 6002 — stan­dar­den fort­sät­ter, kap 6…7
Arbets­me­to­der (utan och med spän­ning, nära spän­nings­fö­ran­de
delar), under­hålls­ar­be­ten
14.00Kaf­fe­pa­us
14.30Elström­mens fysi­o­lo­gis­ka verk­ning­ar, elolyckor
15.15Skrift­li­ga pro­vet i elsä­ker­het, SFS 6002
16.00Kurs­da­gen avslutas

Kursavgift: 252 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, kort, lunch och kaffe.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till OptimaPlus, Leena Svenlin
044-7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.