Hoppa till innehåll

Förs­ta hjäl­pen med elinriktning

8 h

Målgrupp: Personal inom elbranschen. Kursen vänder sig särskilt till personal som arbetar på elanläggningar i drift och som riskerar att hamna innanför riskområdet till spänningsförande el, eller till personal som ska bistå en person som arbetar med spänning.
I kursprogrammet läggs vikten i basåterupplivning och återupplivning med Defibrillator.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse 

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Leena Svenlin 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Utbildare: John Forslund

Kursprogram:

Så skall du handla vid en elolycka

 • Se till din egen säkerhet
 • På vil­ka sätt tar du reda på den ska­da­des tillstånd
 • Lar­ma på hjälp 112
 • Ge liv­räd­dan­de förs­ta hjälp

Brännskador och chock

 • Bränn­ska­dor­nas upp­komst och före­byg­gan­de åtgärder
 • Bränn­ska­dors klassificering
 • På vil­ket sätt man skö­ter om brännskadorna
 • Liv­räd­dan­de förs­ta hjäl­pen vid even­tu­ellt chocktillstånd

Sjukdomsattack orsakad av el samt återupplivning

 • Iden­ti­fi­e­ra typis­ka sym­tom på hjärtinfarkt
 • Iden­ti­fi­e­ra hjärtstillestånd
 • Lar­ma hälp 112
 • Bas­å­teruppliv­ning och åter­upå­liv­ning med Defibrillator
 • Med­vets­lös­het

Ögonskador

 • Förs­ta hjäl­pen vid bränn­ska­da, frä­tan­de kemi­ka­li­er och övri­ga ska­dor i ögonen

Kursavgift: 142 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår material, första hjälp kortet,  lunch och kaffe.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin 
tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Antal platser är begränsade till 18 deltagare.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.