Hoppa till innehåll

Grun­der­na i arbetarskyddet

Kursen riktar sig till alla förtroendevalda inom arbetarskyddet

Kursarrangör: OptimaPlus Ab

Tidpunkter: Meddela intresse!

Utbildare: Rolf Dahlin

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Kursprogram, dag 1

Dagen innehåller både föreläsningar och fria diskussioner

 • Arbe­tar­skyd­dets roll på en arbets­plats – byrå­kra­tisk utgifts­post eller möjlighet?
 • Ledar­skap enligt lag­stif­ta­ren? – för­män­nens ansvar och befogenheter
 • Axplock ur lag­stift­ning­en; Arbets­av­talsla­gen, Arbetarskyddslagen…
 • Lag­stift­ning vid byggarbetsplatser
 • Arbe­tar­skydds­or­ga­ni­sa­tio­nen – ett hem­ligt säll­skap eller en till­gång på arbetsplatsen
 • Arbe­tar­skydds­or­ga­ni­sa­tio­nens upp­bygg­nad och funktion
 • Rol­ler och ansvar i arbetarskyddsorganisationen
 • Arbe­tar­skydds­myn­dig­he­tens roll och rättigheter
 • Upp­gif­ter till dag 2

Kursprogram, dag 2

 • Genom­gång av uppgifterna
 • För­ut­se­en­de vid pla­ne­ring av arbets­mil­jö, vad säger lagstiftaren?
 • Risk­kart­lägg­ning­en utgå­en­de från utrym­met, utrust­ning­en och från per­son­li­ga förutsättningar
 • Kemi­ka­li­er
 • Rädd­nings­plan, utrymningsplan
 • Väl­må­en­de på arbetsplatsen
 • Arbets­häl­so­vår­dens roll som exper­tis inom arbetsskyddet
 • Till­gäng­ligt stöd­ma­te­ri­al; Tyo​su​o​jelu​.fi, TTK​.fi, THL​.fi m.fl.

Kursavgifter:
225 € (dag 1) + 190 € (dag 2) + mervärdesskatt 24 %.

I priset ingår utbildningsmaterial, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till Kim Vikström, tfn 044 7215254 eller e-post: kim.vikstrom(at)optimaedu.fi.