Hoppa till innehåll

Hygi­en­kom­pe­tens­test

Hygienkompetens behövs för personer som arbetar med oförpackade livsmedel.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkter: 
29.4.2024, kl. 16.00 Testet är på svenska, finska och engelska
14.5.2024, kl. 16.00 Test på ryska

Testare: Liselott Wik / Kaj Viking Wikblom

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Allmänt: I enlighet med Finlands hälsoskyddslag (lagändring 691/2001) 40§, bör alla som arbetar inom företag i livsmedelsbranschen få instruktion och utbildning i livsmedelshygieniska frågor. Hygienisk kompetens är en lagstadgad skyldighet som delvis ses som egenkontroll både i livsmedelslokaler (enl. hälsoskyddslagen) och i anstalter (enl. hälsoskyddslagen).

Vad menas med livsmedelshygienisk kompetens?

Verksamhetsidkaren skall försäkra sig om att den som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar sådana livsmedel som lätt blir förskämda har tillräckliga baskunskaper i:

  • mikro­bi­o­lo­gi
  • hygi­e­nis­ka arbetsmetoder
  • per­son­lig hygien
  • ren­håll­ning
  • mat­för­gift­ning­ar
  • egen­kon­troll
  • lag­stift­ning

Material finns att hämtas från: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/

Avgifter:
55 € + moms 24 %. Test på svenska, finska och engelska.
Intyg och kort ingår i priset.

Anmälan: Senast 1 vecka före kompetenstest till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

På Livsmedelsverkets begäran kommer deltagarnas identitet att kontrolleras i samband med testet. Tag med id-kort, körkort eller pass.