Hoppa till innehåll

1 — Ditt per­son­li­ga ledarskap

En bra ledare känner sig själv. Att blicka inåt är en förutsättning för att kunna medvetandegöra och förstå sina egna beteendemönster. Genom att ge sig själv tid för reflektion ökar förståelsen för hur man reagerar i olika situationer. En ledare med självinsikt kan välja att agera i stället för att reagera och därmed tryggt leda sig själv och andra även i utmanade situationer.

Utbild­nings­da­gens teman:

 • Grupp­ut­veck­ling
 • Grupp­dy­na­mik
 • Per­son­lig­hets­ty­per enligt EASI bete­en­de- och motivationstest
 • Coachan­de ledar­skap i praktiken
 • Leda­rens påver­kan på̊ tea­met, orga­ni­sa­tio­nen och resultatet

Det här lär du dig under dagen!

 • Du kom­mer att få en ökad för­stå­el­se för hur grup­per utveck­las och vad det inne­bär för dig som ledare.
 • Hur dina egna bete­en­de­möns­ter påver­kar ditt ledarskap.
 • Vad det är som moti­ve­rar och dri­ver dig på jobbet.
 • Kon­kre­ta och hand­fas­ta tips för att lyc­kas med coachan­de ledarskap.
 • Använd­ba­ra tips och råd inom ledar­skap som du kan tilläm­pa direkt i ditt dag­li­ga arbete.
 • För­slag på en egen utveck­lings­plan för din fort­sat­ta ledarskapsresa.

EASI — Bete­en­de och motivationstest

EASI är ett test som beskriver individers beteende och motivation i arbete.
Med EASI kan man öka motivationen genom att bättre förstå sina utvecklingsområden, vad som motiverar en och hur man kan fortsätta utvecklas.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 06.09.2022 kl. 8-16

Utbildare: Coach Me and More, Harriet Bodö

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Ytterligare information: Utvecklingschef Kaj Sandvik, tfn 044 7215 321
kaj.sandvik(at)optimaedu.fi

Målgrupp: Företagsledare, förmän och övriga personer i ansvarsställning hos en arbetsgivare.

Kursavgift: 285 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår utbildning, föreläsarens tjänster, utbildningsmaterial, lunch och kaffe.
Option: EASI beteende och motivationstest + 1 h individuell coaching 230 €

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.