Hoppa till innehåll

Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Liv­räd­dan­de förs­ta hjälpen

8h

För personer som behöver känna till första hjälpens betydelse och att våga hjälpa i nödsituationer. Kursen godkänns som uppdatering till Fhj 1.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Plats: KREDU - Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby,
Seminariegatan 19, Nykarleby

Information: Leena Svenlin 044-7215 266,
leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Utbildare: John Forslund

Kursprogram:

 • Olycks­fall och deras före­komst, åtgär­der på olycks­plat­sen
  De van­li­gas­te olycks­fal­len och före­byg­gan­de åtgär­der
  Bety­del­sen av förs­ta hjäl­pen och att våga hjäl­pa och den psy­kis­ka förs­ta hjälpen
 • Ska­de­me­ka­nism och typska­dor
  Defi­ni­tion på ska­de­me­ka­nism
  Typska­dor
  Övning­ar
 • Hur man under­sö­ker pati­en­ten
  De pri­mä­ra livs­funk­tio­ner­na
  Hur man under­sö­ker pati­en­ten för liv­räd­dan­de förs­ta hjäl­pen
  Hur man under­sö­ker pati­en­ten för fort­sat­ta förs­ta hjäl­pen åtgär­der
  Olycks­fall / sjuk­doms­at­tack
  Övning­ar
 • Åter­uppliv­ning
  Iden­ti­fi­e­ra hjärt­stil­le­stån­det
  Nödan­mä­lan
  Bas­å­teruppliv­ning
  Med­vets­lös­het
  Akut­vår­da­rens bety­del­se
  Övning­ar
 • Sjuk­doms­at­tac­ker
  Häl­so­be­te­en­det och dess inver­kan på folk­häl­san
  Bröst­smär­tor
  Epi­lep­si
  Dia­be­tes
  Aku­ta buksmär­tor
  Svim­ning
  Övning­ar
  Expan­de­ra­de folk­sjuk­do­mar, men­ta­la pro­blem, rörel­se­or­gan­sjuk­do­mar, dia­bets, allergi
 • Blöd­ning­ar och chock
  Hur man stil­lar en blöd­ning
  Chock
  Sär­fall
  Övning­ar

Kursavgift: 142 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår material, första hjälp kortet, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin@optimaedu.fi

Antal platser är begränsade till 18 deltagare.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.