Hoppa till innehåll

Säker­hets­kurs i spän­nings­ar­be­ten för instal­la­tio­ner upp till 1000 V

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för alla som arbetar med el, vars arbete är avsiktligt inriktat på spänningsförande delar.

OptimaPlus kort

Innehåll (5h)

Teori (ca 3 timmar)

 • Elar­bets­sä­ker­het i spänningsarbete

Allmän information om spänningsarbete

 • Defi­ni­tion av spän­nings­ar­be­te och området
 • Arbe­tets yrkeskunskapskrav
 • Spän­nings­ar­bets­ut­bild­ning och metod
 • Spän­nings­ar­be­tets villkor
 • Arbets­me­tods­spe­ci­fi­ka anvisningar
 • Spän­nings­ar­be­tets verk­tyg och per­son­lig skyddsutrustning
 • Spän­ning­ar­be­tets orga­ni­se­ring och planering
 • Arbets­grup­pens sammansättning

Etablerade åtgärder som inte är spänningsarbete

 • Vil­ka är de?
 • Vem får utfö­ra åtgärderna?

Ordinarie spänningsarbeten

 • Grund­läg­gan­de spänningsarbete
 • Kom­pli­ce­rat spänningsarbete

Utarbetande av arbetsinstruktioner

 1. All­män­na villkor
 2. Begräns­ning­ar av hårdvarustrukturer
 3. Besikt­ning av arbe­te och skyddsutrustning
 4. Bry­ta ström­men på arbetsstationen
 5. Kri­tisk tän­kan­de i nödsituation
 6. Belast­nings­kon­troll
 7. Gransk­ning av beho­vet av ytter­li­ga­re skydd
 8. Utfor­man­det av arbets­spe­ci­fi­ka instruktioner
 9. Åtgär­der för när arbe­tet avbryts och avslutas

En skriftlig examen i de viktigaste frågorna

Övningsarbete

 • Att ska­pa en spän­nings­ar­bets­plan, öva på arbe­te i ställ­verk (ca 2 timmar/person, 6 personer/grupp)

Utbildare
Mathias Kronholm

Tidpunkt: Hösten 2023
kl. 8 - 16. Teori, arbetspraktik och test.

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris: 340 € + moms 24%. Priset inkluderar teori, praktiska övningar och tent, kaffe med dopp, utbildningsmaterial och kursbok.

Kursinfo och anmälan: Jonas Sandlin 040-7084135, jonas.sandlin@kipservice.fi
Leena Svenlin tfn 044 7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi
Kursarrangör OptimaPlus Ab & KIP Service Ab