Hoppa till innehåll

Soci­al- och Häl­so­vår­dens Säker­hetskort 8h (Sos­Ter)

Målgrupp

All personal inom Social- och Hälsovården


l

 • Ökad risk­med­ve­ten­het, före­byg­gan­de av hot­si­tu­a­tio­ner och ska­dor och att lära sig att age­ra rätt i hot- och olyckssituationer
 • Ge var­je arbets­ta­ga­re bered­skap att skö­ta om sin egen och sina med­män­ni­skors säker­het när något avvi­kan­de inträf­far på arbetsplatsen
 • Ge kurs­del­ta­gar­na grun­der att ha per­son­lig bered­skap för farosituationer
 • Hjäl­pa kurs­del­ta­gar­na för­stå att und­vi­ka onö­di­ga ris­ker och att det all­tid lönar sig att före­byg­ga olyckor

Innehåll (8h)

 • Säker­hetskul­tur
 • Del­om­rå­den för säkerhet
 • Brand­sä­ker­het
 • Per­son­sä­ker­het
 • Grupp­ar­be­te
 • Pri­märsläck­ning
 • Kurs­prov

Utbildare
John Forslund, 044 7215376 eller john.forslund@optimaedu.fi

Lärare/Utbildare i Social- och hälsovårdens säkerhetskortsutbildning (SPEK) samt inom Första hjälpen utbildningar (UFH), Arbetssäkerhetskortutbildning (TTK), Säkerhetskort inom Heta Arbeten (Spek) och AS1 Primärsläckningskurser (Spek).

Tidpunkt: Meddela vid intresse
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30
Pris: 145 €, moms 24% tillkommer.
Kursinfo och anmälan: Kim Vikström tfn 044 7215 254, kim vikstrom@optimaedu.fi
eller Leena Svenlin tfn 044 7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi
Kursarrangör OptimaPlus Ab.