Hoppa till innehåll

Väl­be­fin­nan­de i arbetet-kortet®

Hitta inspiration till att utvecklas!

Tidpunkt: Meddela vid intresse

Vill du att din arbetsgemenskap ska må bättre, fungera väl och hitta arbetsglädjen och -lusten?
Den dagslånga utbildningen för Välbefinnande i arbetet inspirerar och vägleder både chefer och anställda till att gemensamt utveckla sin arbetsplats.

Tidpunkt: Meddela vid intresse, kl. 8.00 – 16.00
Utbildare: John Forslund
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
Pris: 215 € + moms 24 %. I priset ingår utbildning, material, välbefinnande i arbetet kortet,
för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Anmälan: Senast 1 vecka före kurs till OptimaPlus, Leena Svenlin tfn 044 721 5266 eller leena.svenlin@optimaedu.fi.
Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För icke annullerad kurs debiteras halva kurspriset.
Kursarrangör: OptimaPlus Ab

VARFÖR?
Arbetshälsa berör hela arbetsgemenskapen och är en av organisationens framgångsfaktorer. En välmående personal presterar bättre.

FÖR VEM?
Utbildningen är avsedd både för ledningen och alla anställda. Arbetsgemenskapen får mest nytta av utbildningen när så många som möjligt engagerar sig i välbefinnandet i arbetet.

VAD?
Utbildningen för Välbefinnande i arbetet-kortet ger konkreta mål och verktyg för en fortsatt utveckling på arbetsplatsen. Den hjälper till att forma en gemensam uppfattning om välbefinnande, utformar roller och ansvar och främjar samarbete.

Frågeställningar under utbildningen

  • Vad består väl­be­fin­nan­de i arbe­tet av?
  • Vil­ka resur­ser och utveck­lings­be­hov finns det på arbetsplatsen?
  • Hur för­bätt­rar man väl­be­fin­nan­de i arbe­tet genom ledar­skap och god arbetsgemenskap?
  • Hur han­te­rar man arbets­be­last­ning samt under­stö­der häl­sa och arbetsförmåga?
  • Hur fun­ge­rar en god arbetsgemenskap?
  • De som del­ta­git i hela utbild­ning­en får ett Väl­be­fin­nan­de i arbetet-kort.