Hoppa till innehåll

Vat­ten­hy­gi­en­pass

Hygi­en­kom­pe­tens för hushållsvatten

Ledningsnät och reningsverk (inte bassängvatten)

Tidpunkt: Meddela intresse!

Kursen är för personer som arbetar i anläggningar som levererar hushållsvatten till ett behov för flera än 50 personer eller över 10 kubikmeter/dag.

Hushålls- eller anläggningsteknisk kompetens ska visas med att man genomgår ett kompetenstest som upprätthålls av Valvira. Efter godkänt testresultat erhålls vattenarbetskortet. Vattenarbetskortet gäller i fem år räknat från utgivningsdatum. Efter fem år ska testet genomgås på nytt.
Kursen är för personer som arbetar i anläggningar som levererar hushållsvatten till ett behov för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter/dag.

KRAV PÅ ANLÄGGNINGSTEKNISK OCH HUSHÅLLSVATTENHYGIENISK KOMPETENS HOS DEN SOM ARBETAR VID EN ANLÄGGNING SOM LEVERERAR HUSHÅLLSVATTEN

1. Vattenanskaffning

Den som testas skall ha kännedom om:

 • de van­li­gas­te för­ore­ning­ar­na i råvat­ten och deras bety­del­se för vat­ten­be­hand­ling­en, vat­ten­led­nings­nä­tet, hus­hålls­vatt­nets kva­li­tet och
  män­ni­skors hälsa
 • skydd av vat­ten­täkts­om­rå­den och pla­ner för skydd av grundvatten
 • funk­tio­ner som smut­sar ned råvat­ten, såsom avled­ning av avlopps­vat­ten, jord­bruk, mark­täkt och industri
 • de van­li­gas­te vattentäktskonstruktionerna
 • de all­män­na prin­ci­per­na för grund­vat­ten­bild­ning vid grund­vat­ten­verk vat­ten­täkts­till­stånd och kon­troll av råvatt­nets kvalitet

2.Vattenbehandling

Den som testas skall ha kännedom om:

 • de vik­ti­gas­te vat­ten­be­hand­lings­ke­mi­ka­li­er­na samt säker­hets­frå­gor som gäl­ler dem, sät­te­ri att till­sät­ta, lösa och spä­da ut kemi­ka­li­er samt
  avsik­ten med tillsättningen
 • bety­del­sen av över- och underdo­se­ring av kemi­ka­li­er och för­hind­ran­de av detta
 • de vik­ti­gas­te vat­ten­be­hand­lingsme­ta­der­na och effek­ten av dem på vatt­nets kvalitet
 • till­vä­ga­gångs­sät­ten vid stör­ning­ar (bered­skap inför excep­tio­nel­la situationer)
 • vat­ten­be­hand­ling­ens inver­kan på hus­hålls­vatt­nets mikro­bi­o­lo­gi och kemi
 • grun­der­na för driftövervakning

3. Vattenledningsnät

Den som testas skall ha kännedom om:

 • de all­män­na prin­ci­per­na om hygi­en vid mon­te­ring i led­nings­nät och anslut­ning av ser­vice­led­ning till ledningsnät
 • led­nings­nä­tets delar och led­nings­ma­te­ri­al samt deras håll­bar­het och inver­kan på hus­hålls­vatt­nets kvalitet
 • enhets­pro­ces­ser­na för under­håll av och mon­tage i led­nings­nä­tet och behål­la­re, t.ex. hur skölj­ning, rening, tapp­ning och des­in­fek­tion inver­kar
  på vatt­nets kvalitet
 • för­hind­ran­de av återströmning
 • hygi­en­ris­ker för reser­vo­a­rer­nas säker­het och awärj­ning av såda­na risker

4. Lagstiftning och kontroll av hushållsvattnets kvalitet

Den som testas skall ha kännedom om:

 • de krav som lag­stift­ning­en stäl­ler på
  - hus­hålls­vatt­nets kva­li­tet och kon­trol­len av den samt anlägg­ning­ar som leve­re­rar hushållsvatten
 • inne­hål­let i och bety­del­sen av pro­gram­met för kontrollundersökningar

Den som testas skall kunna:

 • ta prov för kemisk och mikro­bi­o­lo­gisk bestämning
 • väl­ja rätt prov­tag­nings­stäl­le utgå­en­de från syf­tet med var­je provtagning
 • bedö­ma hus­hålls­vatt­nets kva­li­tet uti­från mätre­sul­ta­ten och vatt­nets utseende

5. Service

Den som testas skall ha kännedom om:

 • avsik­ten med och det huvud­sak­li­ga inne­hål­let i serviceboken
 • bety­del­sen av regel­bun­den ser­vice för anordningarna

6. Transport av farliga ämnen

 • klas­si­fi­ce­ring av kemi­ka­li­er och far­li­ga ämnen under frigränserna
 • ansvars­frå­gor
 • säker­hets­ut­rust­ning
 • surr­ning av lasten 


Utbildare: Rolf Dahlin

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.


Pris: 180 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, 1 st vattenhygienkort, lunch och kaffe. Tent för extra kort tillkommer 15 €.

Registrerad som CAP-dag. 11 € tillkommer för registrering till Traficom.


Anmälan: Optima, Kim Vikström 0447215254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före test. För oannullerad test debiteras halva priset.

ANMÄL DIG HÄR (länk)