Hoppa till innehåll

Arbets­sä­ker­het — Uppdatering

Industrins säkerhetskort. Uppdateringskursen på 4 timmar + tent är till för Dig som har ett ikraftvarande Arbetssäkerhetskort.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Hösten 2024

Utbildare: John Forslund / Roland Snellman

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursprogram:

  • Prin­ci­per­na för arbe­tar­skyd­det och arbets­sä­ker­het på en gemen­sam arbetsplats
  • Iden­ti­fi­e­ring av arbe­tets ris­ker och belastningsfaktorer
  • Prin­ci­per­na för säkert och häl­so­samt arbete
  • Män­ni­skans akti­vi­tet och dess bety­del­se för arbetssäkerheten
  • Ten­ta­men

Målgrupp: Alla branscher.

Målsättning: Den som genomgått utbildningen känner till grunderna för arbetarskyddet på fabriksområdet och förstår betydelsen av säkerhetssamarbetet. Personen kan identifiera riskfaktorerna på arbetsplatsen och i det egna arbetet för att kunna undvika risksituationer på förhand. Personen kan agera på rätt sätt om ett olycksfall, olyckshändelse eller en nära ögat situation inträffar.

Kursavgift: 115 € + moms 24 %,
I priset ingår utbildning, material, säkerhetskortet, förmiddagskaffe + dopp och lunch.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till Leena Svenlin, tfn 044-7215 266 eller e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För icke annullerad kurs debiteras halva kurspriset.

Ta med dig ditt giltiga Arbetssäkerhetskort till kursdagen, utan kort kan du inte delta i kursen.

OBS! Kursdeltagarna använder sina smarttelefoner i delar av undervisningen.

Ladda telefonen inför kursdagen.