Hoppa till innehåll

Arbets­sä­ker­het — Upp­da­te­ring, 4 h

Industrins säkerhetskort. Uppdateringskursen på 4 timmar är till för Dig som har ett ikraftvarande Arbetssäkerhetskort.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 31.10.2023, kl. 11:00 - 16:00 Kurs vid Optima
Vi börjar kursen med lunch i Yrkeskocken kl. 11.00.
Kursen startar kl. 11.30.

Utbildare: John Forslund

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursprogram:

  • Prin­ci­per­na för arbe­tar­skyd­det och arbets­sä­ker­het på en gemen­sam arbetsplats
  • Iden­ti­fi­e­ring av arbe­tets ris­ker och belastningsfaktorer
  • Prin­ci­per­na för säkert och häl­so­samt arbete
  • Män­ni­skans akti­vi­tet och dess bety­del­se för arbetssäkerheten
  • Ten­ta­men

Målgrupp: Industrins anställda och personer som utför underleverantörs-arbete inom industrin.

Målsättning: Den som genomgått utbildningen känner till grunderna för arbetarskyddet på fabriksområdet och förstår betydelsen av säkerhetssamarbetet. Personen kan identifiera riskfaktorerna på arbetsplatsen och i det egna arbetet för att kunna undvika risksituationer på förhand. Personen kan agera på rätt sätt om ett olycksfall, olyckshändelse eller en nära ögat situation inträffar.

Kursavgift: 115 € + moms 24 %,
I priset ingår lunch, utbildningsmaterial, säkerhetskortet, eftermiddagskaffe + dopp.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till Leena Svenlin, tfn 044-7215 266 eller e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För icke annullerad kurs debiteras halva kurspriset.

Ta med dig ditt giltiga Arbetssäkerhetskort till kursdagen, utan kort kan du inte delta i kursen.