Hoppa till innehåll

CAP-dag Nöd förstahjälp

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt: Meddela intresse!

Utbildare: Ben Svenfelt

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Registrerad som CAP-dag

Kursprogram:

 • Olycks­fall och deras före­komst, åtgär­der på olycks­plat­sen
  De van­li­gas­te olycks­fal­len och före­byg­gan­de åtgär­der
  Bety­del­sen av förs­ta hjäl­pen och att våga hjäl­pa och den psy­kis­ka förs­ta hjälpen
 • Ska­de­me­ka­nism och typska­dor
  Defi­ni­tion på ska­de­me­ka­nism
  Typska­dor
  Övning­ar
 • Hur man under­sö­ker pati­en­ten
  De pri­mä­ra livs­funk­tio­ner­na
  Hur man under­sö­ker pati­en­ten för liv­räd­dan­de förs­ta hjäl­pen
  Hur man under­sö­ker pati­en­ten för fort­sat­ta förs­ta hjäl­pen åtgär­der
  Olycks­fall / sjuk­doms­at­tack
  Övning­ar
 • Åter­uppliv­ning
  Iden­ti­fi­e­ra hjärt­stil­le­stån­det
  Nödan­mä­lan
  Bas­å­teruppliv­ning
  Med­vets­lös­het
  Akut­vår­da­rens bety­del­se
  Övning­ar
 • Sjuk­doms­at­tac­ker
  Häl­so­be­te­en­det och dess inver­kan på folk­häl­san
  Bröst­smär­tor
  Epi­lep­si
  Dia­be­tes
  Aku­ta buksmär­tor
  Svim­ning
  Övning­ar
  Expan­de­ra­de folk­sjuk­do­mar, men­ta­la pro­blem, rörel­se­or­gan­sjuk­do­mar, dia­be­tes, allergi
 • Blöd­ning­ar och chock
  Hur man stil­lar en blöd­ning
  Chock
  Sär­fall
  Övning­ar
 • Kurs­av­gift: 137 € + mer­vär­desskatt 24 % I pri­set ingår utbild­ning, mate­ri­al, kaf­fe med till­tugg och lunch. 11 € till­kom­mer för Tra­fi­com registrering

Anmälning: Kim Vikström tfn. 044 721 5254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi 

ANMÄL DIG HÄR (länk)