Hoppa till innehåll

FHJ 1

Grund­kurs i förs­ta hjälpen

Kurs 1 lär ut grundkunskaper. Man lär sig att hjälpa i nödsituationer och i de vanligaste sjukdoms- och olyckssituationerna.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Hösten 2024

Utbildare: John Forslund, Ben Svenfelt, Jari Finnilä

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Leena Svenlin tfn (06) 7855 265 eller 044-7215 266,
e-post: leena.svenlin@optimaedu.fi

Kursprogram:

Dag 1
Olycksfall och deras förekomst, åtgärder på olycksplatsen
De vanligaste olycksfallen och förebyggande åtgärder
Betydelsen av första hjälpen och att våga hjälpa och den psykiska första hjälpen

 • Ska­de­me­ka­nism och typska­dor
  Defi­ni­tion på ska­de­me­ka­nism
  Typska­dor
  Övning­ar
 • Hur man under­sö­ker pati­en­ten
  De pri­mä­ra livs­funk­tio­ner­na
  Hur man under­sö­ker pati­en­ten för liv­räd­dan­de förs­ta hjäl­pen
  Hur man under­sö­ker pati­en­ten för fort­sat­ta förs­ta hjäl­pen åtgär­der
  Olycks­fall / sjuk­doms­at­tack
  Övning­ar
 • Åter­uppliv­ning
  Iden­ti­fi­e­ra hjärt­stil­le­stån­det
  Nödan­mä­lan
  Bas­å­teruppliv­ning
  Med­vets­lös­het
  Akut­vår­da­rens bety­del­se
  Övning­ar
 • Sjuk­doms­at­tac­ker
  Häl­so­be­te­en­det och dess inver­kan på folk­häl­san
  Bröst­smär­tor
  Epi­lep­si
  Dia­be­tes
  Aku­ta buksmär­tor
  Svim­ning
  Övning­ar
  Expan­de­ra­de folk­sjuk­do­mar, men­ta­la pro­blem, rörel­se­or­gan­sjuk­do­mar, dia­bets, allergi
 • Blöd­ning­ar och chock
  Hur man stil­lar en blöd­ning
  Chock
  Sär­fall
  Övning­ar

Dag 2
Sår och krossår
Hur man stillar en blödning
Sårtyper
Sår som kan skötas hemma / sår som kräver läkarvård
Förband på sår och krossår
Övningar

 • Skall- och ansikts­ska­dor
  Hjärn­ska­dor, brott på skall­be­nen och ansikts­ska­dor
  Typska­dor och ska­de­me­ka­nis­men
  Övning­ar
 • För­gift­ning­ar
  De van­li­gas­te för­gift­ning­ar­na
  Hur man iden­ti­fi­e­rar för­gift­ning
  Gif­ter­nas verk­nings­sätt
  Ome­del­ba­ra åtgärder
 • Bränn­ska­dor
  Bränn­ska­dor­nas upp­komst och före­byg­gan­de åtgär­der´
  Klas­si­fi­ce­ring av bränn­ska­dor
  Ome­del­bar förs­ta hjäl­pen och fort­sat­ta åtgär­der
  Sär­fall
  Övning­ar
 • Från kun­skap till fär­dig­het
  Övning i förs­ta hjäl­pen
  Repe­ti­tion av den liv­räd­dan­de förs­ta hjäl­pen
  Kom­mu­ni­ka­tion, psy­kiskt stöd och patientbehandling

Målgrupp: Industrins och näringslivets  och den offentliga sektorns anställda

Kursavgift: 185 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår material, första hjälpen kortet, lunch och kaffe.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Antal platser är begränsade till 20 deltagare.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.