Hoppa till innehåll

Håll­bar­hetspo­li­cy – vad är det och hur gör man?

Hållbarhet i företag. Var ska man börja? Vi reder ut frågetecknen åt dig från grunden. Vi guidar dig till att kunna identifiera företagets största avtryck och ger dig konkreta verktyg för att börja bygga på er hållbarhetspolicy. En halv dag med föreläsning och workshop kring hållbarhetsfrågor ur en verksamhetssynvinkel.

Varför?

Hållbarhetsarbetet i företag växer för varje dag. Känner du att det är svårt att hänga med? Vi vill få dig att förstå hur du ska tänka för att komma i gång med hållbarhetsarbetet. Vi konkretiserar hållbarhet och tillhandahåller verktygen som gör att ni kan börja bygga på er hållbarhetspolicy, nu.

Hur och när?

Workshopen hålls den 31.5 kl. 8-12 på Optima i Jakobstad. Efter workshopen bjuder vi på gemensam lunch i restaurang Yrkeskocken. Under lunchen har ni möjlighet att fortsätta diskussionerna med andra deltagare.

Program:

8.00 Morgonkaffe

  • Intro­duk­tion och välkommen 
    • Håll­bar­het – vad är det egent­li­gen det hand­lar om? Vi går ige­nom grund­läg­gan­de begrepp, defi­ni­tio­ner och tren­der som berör före­ta­gen i Österbotten.
  • Var ska vi sät­ta fokus? 
    • Vi går ige­nom hur före­ta­gen kan tän­ka för att iden­ti­fi­e­ra var man har sina störs­ta avtryck. Vad påver­kar vi med vår verk­sam­het ur oli­ka hållbarhetssynvinklar?
  • Hur hit­tar vi lös­ning­ar och möjligheter? 
    • Under det­ta pass för­sö­ker vi hit­ta lös­ning­ar och bätt­re sätt att göra affä­rer på. Ett bra håll­bar­hets­ar­be skall vara en möj­lig­het, inte ett mås­te. Vad kan t.ex. cir­ku­lär eko­no­mi bidra till i vårt företag?

11.30 Summering och nästa steg

12.00 Dagen avslutas med lunch på Restaurang Yrkeskocken

Under workshopen varvas teori och praktik på ett lättsmält och inspirerande sätt. Utbildningen består av föreläsningar, tankeväckande workshops och pauser för reflektion och erfarenhetsutbyte. Vi lyfter fram konkreta exempel och deltagarna får verktyg att jobba vidare med i sina företag. Efter avslutad kursdag har deltagarna fått ökad förståelse för vad hållbarhet betyder för det egna företag och har grunder för att bygga vidare på en egen hållbarhetspolicy.

Tomas Knuts och Sara Libäck-Sandin från kommunikationsbyrån Losvik & Flen håller i trådarna. Bägge har båda erfarenhet av hållbarhetsfrågor och kommunikation inom både näringslivet och tredje sektorn.

Kursavgift: 250 €, moms 0%. I priset ingår utbildningsmaterial, morgonkaffe med dopp samt lunch.

Anmälning: Senast fredagen den 26.5.2023 till Kaj Sandvik, kaj.sandvik@optimaedu.fi, 044 7215 321 eller elektroniskt via länken nedan.