Hoppa till innehåll

2 CAP-dagar FHJ 1 (16h)

Kurstid: 2 & 3.9.2024

Kursplats:  Optima

Utbildare: John Forslund

Kurs­pro­gram:

Dag 1
Olycksfall och deras förekomst, åtgärder på olycksplatsen
De vanligaste olycksfallen och förebyggande åtgärder
Betydelsen av första hjälpen och att våga hjälpa och den psykiska första hjälpen

 • Ska­de­me­ka­nism och typska­dor
  Defi­ni­tion på ska­de­me­ka­nism
  Typska­dor
  Övning­ar
 • Hur man under­sö­ker pati­en­ten
  De pri­mä­ra livs­funk­tio­ner­na
  Hur man under­sö­ker pati­en­ten för liv­räd­dan­de förs­ta hjäl­pen
  Hur man under­sö­ker pati­en­ten för fort­sat­ta förs­ta hjäl­pen åtgär­der
  Olycks­fall / sjuk­doms­at­tack
  Övning­ar
 • Åter­uppliv­ning
  Iden­ti­fi­e­ra hjärt­stil­le­stån­det
  Nödan­mä­lan
  Bas­å­teruppliv­ning
  Med­vets­lös­het
  Akut­vår­da­rens bety­del­se
  Övning­ar
 • Sjuk­doms­at­tac­ker
  Häl­so­be­te­en­det och dess inver­kan på folk­häl­san
  Bröst­smär­tor
  Epi­lep­si
  Dia­be­tes
  Aku­ta buksmär­tor
  Svim­ning
  Övning­ar
  Expan­de­ra­de folk­sjuk­do­mar, men­ta­la pro­blem, rörel­se­or­gan­sjuk­do­mar, dia­bets, allergi
 • Blöd­ning­ar och chock
  Hur man stil­lar en blöd­ning
  Chock
  Sär­fall
  Övning­ar

Dag 2
Sår och krossår
Hur man stillar en blödning
Sårtyper
Sår som kan skötas hemma / sår som kräver läkarvård
Förband på sår och krossår
Övningar

 • Skall- och ansikts­ska­dor
  Hjärn­ska­dor, brott på skall­be­nen och ansikts­ska­dor
  Typska­dor och ska­de­me­ka­nis­men
  Övning­ar
 • För­gift­ning­ar
  De van­li­gas­te för­gift­ning­ar­na
  Hur man iden­ti­fi­e­rar för­gift­ning
  Gif­ter­nas verk­nings­sätt
  Ome­del­ba­ra åtgärder
 • Bränn­ska­dor
  Bränn­ska­dor­nas upp­komst och före­byg­gan­de åtgär­der´
  Klas­si­fi­ce­ring av bränn­ska­dor
  Ome­del­bar förs­ta hjäl­pen och fort­sat­ta åtgär­der
  Sär­fall
  Övning­ar
 • Från kun­skap till fär­dig­het
  Övning i förs­ta hjäl­pen
  Repe­ti­tion av den liv­räd­dan­de förs­ta hjäl­pen
  Kom­mu­ni­ka­tion, psy­kiskt stöd och patientbehandling

Kursavgift: 185 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, första hjälpen kortet, kaffe med tilltugg x 2 samt lunch. Kursen berättigar till 2 st CAP-dagar. Tillkommer 11 € / dag för Traficom registrering

Anmälan: Senast 1 vecka före kursstart till Optima, Kim Vikström 
tfn 044 7215254  eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras dagen före kurs.