Hoppa till innehåll

Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Arbetssäkerhet

Industrins säkerhetskort. Den som genomgått kursen känner till grunderna för arbetarskyddet och förstår betydelsen av säkerhetssamarbetet.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 22.8.2023, kl. 08:00 - 16:00

Utbildare: John Forslund

Kursplats: KREDU - Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Seminariegatan 19, Nykarleby

Kursprogram:

  • Arbe­tar­skyd­dets bety­del­se och för­verk­li­gan­de i prak­ti­ken, en gemen­sam arbetsplats
  • Före­byg­gan­de av olyc­kor och yrkessjukdomar
  • All­män­na anvis­ning­ar, säkerhetsregler
  • De främs­ta riskfaktorerna
  • För­be­re­dan­de för olyckshändelser
  • Ten­ta­men

Målgrupp: Industrins anställda och personer som utför underleverantörs-arbete inom industrin.

Målsättning: Förbättra det praktiska samarbetet på de gemensamma arbetsplatserna inom industrin. Ge baskunskap om arbetarskyddet och identifiera riskfaktorer på arbetsplatsen och i det egna arbetet. Förenhetliga praxis i arbetarskydds- utbildningen för underleverantörsarbete.

Kursavgift: 142 € + mervärdesskatt 24 %, I priset ingår utbildningsmaterial, säkerhetskortet, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till Leena Svenlin, tfn 044-7215 266 eller e-post: leena.svenlin@optimaedu.fi.