Hoppa till innehåll

Per­son­lyft

Denna utbildning riktar sig till alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med personliftar så som t.ex. byggnadsarbetare, underhållspersonal och säkerhetsansvariga. Målet är att öka säkerheten, effektiviteten, uppfylla lagkrav och förbättra arbetsmiljön.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD.
Tidpunkt: 1.10.2024 kl. 8:00 - 15:00
Utbildare: Christian Böhlström
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad.

Kurs­in­ne­håll

Utdrag ur SS-ISO 18878:2013 – Grundutbildning.

Användaren skall utbildas i:

 • Att väl­ja rätt maskin­typ för arbetet
 • För­stå instruk­tions­ma­nu­a­ler, var­nings­e­ti­ket­ter och säkerhetsregler
 • Inspek­tion av arbets­plat­sen och maski­nen, innan arbe­tet påbörjas
 • Oli­ka fak­to­rer som kan påver­ka stabiliteten
 • De van­li­gast före­kom­man­de ris­ker­na, och hur man und­vi­ker dessa
 • Att kän­na till maski­nens samt­li­ga manö­ver­or­gan, inklu­si­ve nödreglage
 • Vil­ken per­son­lig skydds­ut­rust­ning som är anpas­sad för arbets­upp­gif­ten och arbetsplatsen
 • Vad man skall tän­ka på vid trans­port, och för­flytt­ning av maskinen
 • Att för­hind­ra obe­hö­ri­ga att använ­da maski­nen man är ansva­rig för
 • Hur gör man när maski­ner­na inte upp­fyl­ler kra­ven för ett säkert användande
 • Kör­ning och manövre­ring av maski­nen, under över­in­se­en­de av behö­rig instruktör
 • Att gil­tig­hets­ti­den för utfär­da­de intyg skall vara 5 år

Pris: 160 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, kaffe och lunch.

Anmälan: Kim Vikström, tfn 0447215254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi eller via länken nedan: