Hyppää sisältöön

-

Teh­tä­vä ja visio

Opti­man teh­tä­vä­nä on:

  • kohot­taa alu­een amma­til­lis­ta osaa­mis­ta, vas­ta­ta osaa­mis­tar­pei­siin, kehit­tää työ- ja elin­kei­noe­lä­mää sekä edis­tää työllisyyttä.
  • tar­jo­ta jous­ta­vaa ja teho­kas­ta kou­lu­tus­ta, joka edis­tää tut­kin­to­jen ja nii­den osien suorittamista.
  • antaa mah­dol­li­suus ammat­ti­tai­don osoit­ta­mi­seen sen hank­ki­mis­ta­vas­ta riippumatta.
  • antaa val­miuk­sia yrit­tä­jyy­teen ja työ- ja toi­min­ta­ky­vyn ylläpitoon.
  • jär­jes­tää kou­lu­tus­ta vaa­ti­vaa eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­vil­le opiskelijoille.
  • tukea eli­ni­käis­tä oppi­mis­ta ja amma­til­lis­ta kas­vua sekä opis­ke­li­joi­den kehi­tys­tä hyvik­si, tasa­pai­noi­sik­si ja sivis­ty­neik­si ihmi­sik­si ja yhteis­kun­nan jäseniksi.

Visio 2025

  • Opti­ma on muka­na nos­ta­mas­sa alu­een hyvin­voin­tia ja menes­tys­tä Suo­men parhaaksi.
  • Opti­ma tar­jo­aa sinul­le oike­aa ja yksi­löl­lis­tä osaa­mis­ta nyky­päi­vän ja tule­vai­suu­den työ­elä­mää varten.
  • Opti­ma on kas­va­va ja jat­ku­vas­ti kehit­ty­vä kou­lu­tuk­sen järjestäjä.