Hyppää sisältöön

-

Työ­elä­mä­pal­ve­lut — tee meil­lä taitoinvestointi!

Oman henkilökunnan osaamiseen panostaminen on sijoitus tulevaisuutta varten. Lisääntynyt osaaminen ja tieto parantavat yrityksen kilpailukykyä. Yksi Optiman tärkeistä osa-alueista on työelämän palvelut.

Yhdessä teidän ja yrityksenne tai organisaation kanssa kartoitetaan ja dokumentoidaan toimintaprosessit. Tulosten perusteella suoritamme henkilöstön taitojen kartoituksen, jotta pystyttäisi tunnistamaan mitkä eri osa-alueet vaativat kehittämistä, ja millä tasolla kehittäminen tulisi suorittaa.

Koulutuspaketti ja kehitysohjelma muotoillaan Teidän tarpeittenne mukaan niin, että ne sopivat sekä yritykselle että henkilökunnalle.

Me tar­joam­me:

  • Tie­toa kou­lut­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen rahoittamismahdollisuuksista.
  • Hen­ki­lö­kun­tan­ne osaa­mi­sen kar­toi­tus sil­mäl­lä pitäen kehit­tä­mis- ja koulutustarpeita.
  • Tule­vai­suu­teen täh­tää­viä kou­lu­tus- ja kehit­tä­mis­oh­jel­mia yllä­pi­tä­mään hen­ki­lös­tön­ne ammattitaitoa.
  • Hen­ki­lös­tön­ne päte­vyy­den kehittäminen
  • Osaa­mi­sen kar­toi­tus rekrytoinnissa
  • Kon­sep­tin sii­tä, kuin­ka työ­elä­mäs­sä voi­daan tukea hen­ki­löä, joka tar­vit­see erityistoimenpiteitä.