Hyppää sisältöön

-

Avoi­met ovet 27 tammikuuta

Optima järjestää avoimen ovien päivä lauantaina 27 tammikuuta 2018 klo 9-14.00. Tervetuloa seuraaviin toimepisteisiin:

Pietarsaari: Puutarhakatu 30 (ammatillinen koulutus, kursseja) ja Vaasantie 149 (autoalan erityisammattiopetus)

Uusikaarlepyy: Åminnentie 2A (erityisammattiopetus)

Vaasa: Kuninkaankartanontie 30 A ja 30 G (erityisammattiopetus)

Ohjelma aloittain, opetus ruotsinkielistä. Merkonomikoulutus on kaksikielinen.

Pietarsaari, Puutarhakatu 30

AJONEUVOASENTAJA

 • Käy­tän­nön työtä
 • Auto Cen­te­rin näyt­te­ly autoverstaassa

ARTESAANI- HIENOPUUSEPPÄ

 • Tuo­te­näyt­te­ly
 • Käy­tän­nön työ­tä puutyöverstaassa

ARTESAANI - SISUSTUSASSISTENTI

 • Näyt­te­ly
 • Suun­nit­te­lu­pro­jek­tit
 • Nuk­ke­ko­tien valmistaminen 
 • Tes­taa tie­tä­mys­tä­si muotoiluhistoriasta

AUTOKOULU

 • Ajo­neu­vot (bus­si och kuor­ma-auto) ovat esit­te­lys­sä Puutarhakadulla
 • Auto­kou­lun opet­ta­jat vas­taa­vat kysymyksiin

AUTOMAATIO- JA SÄHKÖASENTAJA

 • Säh­kö- ja auto­maa­tio­asen­ta­jat työs­ken­te­le­vät eri­lais­ten pro­jek­tien parissa.
 • Säh­kö­töi­den kokeilutilaisuus
 • Voit seu­ra­ta Tai­ta­ja – kil­pai­lun harjoitusta
 • Ohjel­moin­ti ja auto­maa­tio­lai­tok­sien esittely

DATANOMI

 • Kokei­le VR (vir­tual rea­li­ty) ja ”The Lab” –ohjel­ma (kah­vi­lan vieressä)
 • Tie­to­ko­neen asennus
 • ”Tie­to­ko­ne­si­mu­laat­to­ri” Surface-tableteilla
 • Bomb­de­fuser (weboh­jel­moin­ti)
 • Opti­flap­py (pelioh­jel­moin­ti)
 • Greenscreen/multimedia –esit­te­ly
 • Help­desk: Annam­me IT-tukea ja –neu­voa sekä otam­me tie­to­ko­nei­ta ja oheis­lait­tei­ta korjattavaksi 

ELEKTRONIIKKA- JA ICT-ASENTAJA

 • Mik­ro­tie­to­ko­neen ohjelmointi
 • Pelaa LED matriisi-peliä
 • Rasp­ber­ry Pi:n esittely 

KOSMETOLOGI

 • Drop-in hoi­to­ja salon­gis­sa: paraf­fii­ni­hoi­toa käsil­le, kyn­si­lak­kaus, kul­mien muo­toi­lu, rip­sien ja kul­mien kestovärjäys
 • Myy­mä­läs­täm­me löy­tyy ammat­ti­lais­ten käyt­tä­miä ihon­hoi­to­tuot­tei­ta esim. Exuviance
 • Eri­lais­ten hoi­to­jen ja tuot­tei­den esittely
 • Osal­lis­tu kil­pai­lui­hin salon­gin ulkopuolella

KOKKI JA TARJOILIJA

 • Pop-up lou­nas­buf­fet klo. 11.00–13.00. Salaat­ti, lohi­keit­to ja jäl­ki­ruo­ka pie­nes­sä ruo­ka­sa­lis­sa audi­to­rio ”Mäss­kä­rin” vie­res­sä. Hin­ta €9,-/henkilö (lap­set 4–12 v. puo­leen hintaan)
 • Ravin­tao­la Yrkes­koc­ken on auki 11–13.30 väli­se­nä aika­na. Help­po ja nopea a la car­te –menu kuten esim. ham­pu­ri­lai­nen tarjolla.

LEIPURI-KONDIITTORI

 • Tuot­tei­tam­me myy­dään Puu­tar­ha­ka­dun kahvilassa
 • Ter­ve­tu­loa lei­po­moom­me kat­so­maan, kun opis­ke­li­jat val­mis­ta­vat tuot­tei­ta luo­vas­ti ja suu­rel­la käsityötaidolla.

LEVYSEPPÄHITSAAJA - KONEISTAJA

 • Työ­näyt­te­lyä verstaassa
 • Kokei­le MAG-hitsausta

MERKONOMI

 • Tie­do­tus­pis­te ja näyttely
 • Myyn­ti kah­vi­las­sa ja pää­si­sään­käyn­nin aulas­sa (lei­po­mo­tuot­tei­ta)
 • Kokei­le kielikylpyä!

NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAAJA

 • Toi­min­ta koko per­heel­le Optimasalissa
 • Haas­ta itseäsi
 • Eri­lai­sia taideilmaisuja
 • Tie­toa tut­kin­non monis­ta mahdollisuuksista

PUTKIASENTAJA

 • Läm­pö­asen­nus ja hitsaus
 • Yllä­pi­to­työt
 • Mui­ta asennustöitä

TALONRAKENTAJA

 • Muu­raus ja laatoitus
 • Lin­nun­pön­tön rakennuspiste
 • Käy kat­so­mas­sa oma­ko­ti­ta­lo­pro­jek­te­jam­me Palo­ton­tin­tiel­lä 6 ja 8 Pietarsaaressa
 • Vie­rai­le kun­nos­tus­pro­jek­til­la  Pör­ke­nä­sin­ka­dul­la 28, Pietarsaaressa 

VAATETUSOMPELIJA / MUOTIASSISTENTTI

 • Eri­lais­ten tyy­lien esittely
 • Pop-up myy­mä­lä Opti­ma Are­nan vieressä
 • Opis­ke­li­jat teke­vät nopean väria­na­lyy­sin vieraille
 • Mic­hel­le Blom­qvist Beau­ty­grap­hys­ta pitää Sty­ling-luen­non Opti­ma Aree­nal­la klo. 13.00 (ruot­sin­kie­li­nen) 

VALMA – AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VAMENTAVA KOULUTUS, 1 V

 • Info­pis­te pää­si­sään­käyn­nin aulas­sa, Puu­tar­ha­ka­tu 30
 • VAL­MA-tut­kin­non mah­dol­li­suuk­sia ja kokemuksia
 • VAL­MA-tut­kin­to mah­dol­lis­taa eri­lais­ten tut­kin­to­jen kokei­le­mi­nen ja tar­jo­aa pal­jon kehittämismahdollisuuksia

INFOPISTE PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN AULASSA, PUUTARHAKATU 30

 • Opin­tooh­jaa­jat
 • Kom­bi-tut­kin­to (ruot­sin­kie­li­nen ammat­ti- ja YO-tut­kin­to yhe­tis­työs­sä Jakobs­tads Gym­na­siu­min kanssa)
 • Eri­tyi­so­pet­ta­jat
 • Kuraat­to­ri, oppilashuolto
 • Opis­ke­li­ja-asun­not
 • Opti­maPlus (kurs­se­ja)

Pietarsaari, Vaasantie 149

AUTOHUOLTOLINJA (AMMATILLINEN ERITYISOPETUS)

 • Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan kou­lu­tuk­seem­me työ­pa­jaan, Vaa­san­tie 149!

Uusikaarlepyy: Åminnentie 2A

KEITTIÖ, TEKSTIILI, PUU JA KIINTEISTÖ (AMMATILLINEN ERITYISOPETUS)

 • Tutus­tu mei­dän toi­min­taan ja miten huo­mioim­me yksi­löl­li­siä tarpeita
 • Arpa­jai­set
 • Myy­jäi­set
 • Ruo­ka- ja kahvitarjoilu

Vaasa: Kuninkaankartanontie 30 A

KIINTEISTÖLINJA (AMMATILLINEN ERITYISOPETUS)

 • Tule tutus­tu­maan Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­jen perustutkintoon
 • Kah­vi­tar­joi­lu, gril­lat­tua makkaraa
 • Maas­toa­jo­neu­von ajelu

Vaasa: Kuninkaankartanontie 30 G

TELMA-LINJA (TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS)

 • Tutus­tu mei­dän toi­min­taan ja miten huo­mioim­me yksi­löl­li­siä tarpeita
 • Osal­lis­tu mei­dän luo­vaan työpajaan