Hyppää sisältöön

-

Haem­me Opti­maPlus­san avainasiakkuuspäällikköä

Me OptimaPlussalla haluamme olla mukana vahvistamassa ammatillista osaamista ja edistämässä alueen kehitystä tiedon, koulutuksen ja osaamisen kehittämisen kautta. Visionamme on olla nykyaikainen ja itsestään selvä yhteistyökumppani, jonka toiminnassa painotetaan kestävää kehitystä. Etsimme nyt sitoutunutta, määrätietoista, tuloshakuista ja motivoitunutta avainasiakkuuspäällikköä, joka jakaa visiomme ja on valmiina kehittämään yritystä ja luomaan menestystä kanssamme.

Avainasiakkuuspäälliköllä on keskeinen rooli pyrkimyksessämme rakentaa vahvoja, aitoja asiakassuhteita ja kehittää toimintaamme. Avainasiakkuuspäällikön rooli tarjoaa useita ihmiskohtaamisia, mielenkiintoisia haasteita ja sitoutuneita kollegoita, jotka työskentelevät yhdessä ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi ja alueen kehityksen edistämiseksi. Jotta voisit onnistua työssäsi, tarvitset strategisen työskentelytavan ja luonnollisen analyyttisen ajattelutavan.

Vastuualueesi

 • Uusien asiak­kai­den hankinta
 • Mer­ki­tyk­sel­lis­ten kes­kus­te­lu­jen käy­mi­nen luot­ta­muk­sen ja mie­len­kiin­non luomiseksi
 • Yhteis­työ hen­ki­lös­tön kans­sa pal­ve­lu­kon­sep­tim­me kehittämiseksi
 • Vas­tuu asiak­kai­den han­kin­nan koko pro­ses­sis­ta alus­ta loppuun
 • Ole­mas­sa ole­vien asia­kas­suh­tei­den jat­ku­va vaa­li­mi­nen ja kehittäminen
 • Toi­mi­tus­joh­ta­jan kans­sa työs­ken­te­le­mi­nen yri­tyk­sen kehit­tä­mi­sek­si ja kas­vun mahdollistamiseksi

Vaatimukset

 • Innos­tus uusiin ihmiskohtaamisiin
 • Vah­va kyky raken­taa luot­ta­muk­sel­li­sia suhteita
 • Enna­koi­va ja tulos­kes­kei­nen asenne
 • Kyky työs­ken­nel­lä itse­näi­ses­ti ja ryhmässä
 • Erin­omai­set vies­tin­tä­tai­dot molem­mil­la koti­mai­sil­la kielillä

Tarjoamme

 • Mie­len­kiin­toi­sen ja mer­ki­tyk­sel­li­sen roo­lin kun­nian­hi­moi­ses­sa ja nyky­ai­kai­ses­sa yrityksessä
 • Mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa yri­tyk­sen menes­tyk­seen ja kehi­tyk­seen sekä edis­tää niitä
 • Yhteis­työ­ha­lui­sen ja ins­pi­roi­van työym­pä­ris­tön sekä mah­ta­vat kol­le­gat ener­gi­ses­sä ympäristössä
 • Jous­ta­van työajan

OptimaPlus kannustaa aktiiviseen vapaa-aikaan. Pääset nauttimaan erilaisista Epassi-eduista, minkä lisäksi käytössäsi on yrityksen oma kuntosali.

Jos jaat visiomme ja suhtaudut intohimoisesti koulutukseen, ihmiskohtaamisiin ja aitojen ihmissuhteiden luomiseen, otathan meihin yhteyttä!

Odotamme innolla kuulevamme lisää sinusta ja potentiaalistasi ryhtyä uudeksi avainasiakkuuspäälliköksemme.

Kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Kaj Sandvik, kaj.sandvik@optimaedu.fi 044-7215 321, tai hallituksen puheenjohtaja Ann-May Pitkäkangas, ann-may.pitkakangas@optimaedu.fi 044-7215 234.

Lähetä hakemuksesi 29.11.2023 mennessä täällä: