Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga jobb vid Optima

Per­so­nal­chef

Optima söker till Jakobstad en personalchef för tillsvidare anställning.

Som personalchef inom Optima samkommun är du en viktig del av en framtidsorienterad utbildningsanordnare. Personalchefen är ansvarig för personalförvaltningen, fungerar som arbetsgivarens representant och ingår i Optimas ledningsgrupp.

Till de mest centrala uppgifterna hör att:

  • tilläm­pa kol­lek­tivav­tal och rele­vant lagstiftning.
  • koor­di­ne­ra per­sonal­för­må­ner och stö­da utveck­ling­en av per­so­na­lens välmående.
  • bidra till stra­te­gisk utveck­ling av per­sonal­för­valt­ning­en och arbets­gi­var­pro­fi­len samt sva­ra för och stö­da för­män i ett brett regis­ter per­so­nal­ad­mi­nist­ra­ti­va frågor.
  • leda rekry­te­rings­pro­ces­ser­na inom samkommunen.

Ansökan samt CV skall vara oss tillhanda senast 26.3.2023

Närmare upplysningar ger direktör Max Gripenberg tfn 044 7215 229, max.gripenberg@optimaedu.fi

Spe­ci­a­lyr­kes­lä­ra­re eller speciallärare

Optima söker en specialyrkeslärare eller speciallärare, krävande särskilt stöd, till TELMA i Helsingfors.

Optima söker en person med genuint intresse för annorlunda läraruppgifter, med pedagogisk bakgrund och erfarenhet av studerande med behov av särskilda stödåtgärder. Arbetslaget består av två timlärare med gruppansvar samt flera skolgångsbiträden. Målgruppen är studerande med olika funktionsvarianter och inlärningssvårigheter. Undervisningen sker i smågrupp både i skolmiljö och arbetsliv samt individuellt, och utgår från individuella behov. Behörighetskrav enligt lag 986/1998.  Även icke behöriga sökande kan tas i beaktande. 

Anställningen är tillsvidare och inleds 1.8.2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är 6.4.2023.

För att se både nya och tidigare lediganslagna jobb - klicka på "Nyheter"