Hoppa till innehåll

-

IKT i studierna

Här hittar du info om de program som används under studierna vid Optima + tips och regler gällande IKT.

Opti­ma 1:1

Optima tillämpar det s.k. One-to-one konceptet (Ett till ett, 1:1), vilket innebär att varje studerande använder egen dator i undervisningen. 

Studerande, som börjar studera vid Optima hösten 2021 och som omfattas av den utvidgade läroplikten, kommer att få en dator av Optima efter skolstarten. Övriga studerande, bör köpa en egen dator. I antagningsbrevet får dessa studerande information om vilka egenskaper den egna datorn skall ha för att fungera i  undervisningen. Datorn behöver vara klar att använda vid skolstarten, så att studerande kan installera de program som Optima erbjuder kostnadsfritt.

Genom utvecklandet av lärmetoder genom 1:1 kan studerande:

 • använ­da nya sätt att lära sig och doku­men­te­ra sitt lärande
 • få stör­re möj­lig­het till indi­vi­du­el­la och flex­ib­la studier
 • stär­ka sitt kun­nan­de inom infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik och den öka­de digitaliseringen
 • stär­ka sin ska­pan­de- och samarbetsförmåga

Steg-för-steg gui­de för igång­sätt­ning av dator

Instruktioner för igångsättning av dator finns via denna manual.

IT-reg­ler och ‑råd för studerande

Tillgången till Optimas skoldatanät är ett privilegium och inte en rättighet. För att få tillgång till skoldatanätet krävs ett personligt användarkonto på datanätet.

Målsättningen med Optimas skoldatanät är att ge lärare och studerande tillgång till ett modernt datornätverk med tillgång till internet, e-post och övriga nätbaserade tjänster.

För att allt ska fungera är det viktigt att du läser igenom och följer dessa regler och anvisningar. Läs också om Office 365 för studerande.

its­Le­ar­ning

Itslearning är en lärplattform för studerande och lärare. Via itslearning går det enkelt att få tillgång till kursmaterial och lämna in uppgifter. Adressen är https://optima.itslearning.com/, en länk till itslearning hittar du också lägst ner på Optimas webbsidor.

Office 365

Vad är O365?

 • Office 365 är en sam­ling pro­gram och tjäns­ter som du kan använ­da pro­duk­tivt på en mängd oli­ka enhe­ter från näs­tan vil­ken plats som helst.
 • Och eftersom det fun­ge­rar på alla dina enhe­ter kan du bör­ja med att ska­pa på din PC eller Mac, fort­sät­ta med att redi­ge­ra på surf­plat­tan och avslu­ta på telefonen.
 • Allt det­ta är möj­ligt eftersom du kan spa­ra filer­na i mol­net på OneDri­ve och kom­ma åt dem var som helst.
 • Tänk dig Office 365 som ditt eget hörn i mol­net. Det är sam­ma Office som du kän­ner till och gil­lar, ska­pad för den moder­na värl­den så att du kan använ­da den var som helst.


Läs mera om Office 365.

Wil­ma

I Wilma får du information om dina studier, du kan följa dina studieprestationer, fylla i blanketter och kommunicera med dina lärare. Det viktigaste i Wilma:

 • Sche­ma (sche­mat kan änd­ra från vec­ka till vec­ka så lad­da ner Wil­ma-appen i din tele­fon så att du lätt kan kol­la ditt schema)
 • Sche­ma idag (finns på din start­si­da i Wil­ma, när du klic­kar på ett ämne ser du even­tu­el­la hemuppgifter)
 • Inlärningsuppgifter/tenter (prov och provdatum)
 • Lek­tions­an­teck­ning­ar (här syns even­tu­ell frånvaro)
 • Dina pre­sta­tio­ner (vits­ord i oli­ka kur­ser, finns i Wil­ma under fli­ken eIP > Pre­sta­tio­ner > Visa alla)
 • Intern post (bra att använ­da om du har ett med­de­lan­de åt en lärare)


Använd
 den här länken då du vill logga in i Wilma

Lite info om hur du använder Wilma hittar du här.


Om du inte har ett användarnamn och lösenord eller har andra frågor, kontakta:

Studiesekreterare
Robert Johansson
Mobil 044 7215 280
robert.johansson@optimaedu.fi 

Wilma-app

Appen är gratis och du hittar den genom att skriva in sökordet Wilma (Visma Labs Oy).

Appens viktigaste egenskaper:

 • Du kan snabbt läsa och skri­va intern post och du får avi­se­ring­ar om nya med­de­lan­den på din enhet.
 • Du ser smi­digt sche­man, lek­tions­an­teck­ning­ar, prov­da­tum och noti­ser. Med appen kan du där­e­mot inte reda ut från­va­ro, göra lek­tions­an­teck­ning­ar eller se provvitsord.
 • Du kan kopp­la fle­ra Wil­ma­kon­ton till appen, ock­så då du har kon­ton för läro­an­stal­ter som finns i oli­ka kom­mu­ner. En vård­nads­ha­va­re kan allt­så få fram alla barn och ung­do­mar i sam­ma app trots att de går i sko­la i oli­ka kommuner.