Hoppa till innehåll

-

Pro­jekt­verk­sam­het vid Optima

Optimas projektverksamhet deltar aktivt i utvecklingen av yrkesutbildningen genom olika typer av nationell och internationell finansiering. Projektverksamheten planerar, koordinerar och är med i genomförandet av olika typer av projekt. Varje projekt har egna målsättningar, ansvars- och resurspersoner, administration, budget och finansiering. Projekten stöder och främjar förverkligandet av Optimas strategier och målsättningar och fungerar som resurs i Optimas långsiktiga och målinriktade utvecklingsarbete.

Utvecklingsprojekten genomförs i nära samarbete med både interna och externa nätverk, i vilka det kan ingå Optimas egen personal och studerande, representanter för övriga utbildningsanordnare, arbetsliv, myndigheter och intresseorganisationer. Optima är ägare och huvudpart i en del av utvecklingsprojekten. I andra samarbetsprojekt fungerar Optima som delgenomförare och part.

Målsättningen är att resultat och erfarenheter från utvecklingsprojekten ska bli en etablerad del i Optimas verksamhet. Genom projekten ökar vi vår kunskap och våra erfarenheter, vilket leder till att nya verksamhetsmodeller och god praxis kan utvecklas.

Merparten av projekten finansieras och administreras av Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ELY-centralerna, Österbottens förbund och fonder.

Kon­takt:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi

Pågåen­de projekt

Klicka på projektets namn för mer info:

Avslutade projekt:


Are­e­nal­la eri­ty­i­nen tuki

Projekttid: 2022-31.12.2023

Fortbildningar för den pedagogiska personalen i Svenskfinland.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Spesia och finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Kontaktpersoner:

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi

Ansvarig lärare: Lena Österberg
Mobil +358 (0)44 7215 207
lena.osterberg@optimaedu.fi


Bäs­ta HUX – ParasTUVA

Projekttid: 15.5.2023-30.6.2025

Ett projekt som erbjuder kostnadsfri fortbildning kring HUX – utbildning som handleder för examensutbildning. Kurserna lämpar sig för dig som jobbar med utbildningen som handleder för examensutbildning, men också för dig som arbetar inom fria bildningen, på folkhögskolor, inom grundläggande utbildningen och handledare som vägleder studerande.

Projektet pågår till 2025 och erbjuder totalt 8 sp fortbildning fördelat på 3 moduler. Du kan välja att gå en eller flera moduler.

Modul 1 - Olika Hux-studerandes vägar till examensutbildning, 2 sp. november 2023-februari 2024

Kurserna erbjuds som 4 nätbaserade tillfällen, några smågruppsträffar, sk. Hux-fika, förhandsuppgifter i anslutning till de teman och föreläsare som involveras i modulerna och ett eget utvecklingsarbete i koppling till dina egna arbetsuppgifter.

Modul 2 - Bästa Hux-året, 2 sp mars - maj 2024

Kurserna erbjuds som 4 nätbaserade tillfällen, några smågruppsträffar, sk. Hux-fika, förhandsuppgifter i anslutning till de teman och föreläsare som involveras i modulerna och ett eget utvecklingsarbete i koppling till dina egna arbetsuppgifter.

Modul 3 - Arbetssätt och modeller inom Hux-utbildningen, 4 sp. oktober 2024-april 2025

Kurserna erbjuds som 8 nätbaserade tillfällen, några smågruppsträffar, sk. Hux-fika, förhandsuppgifter i anslutning till de teman och föreläsare som involveras i modulerna och ett eget utvecklingsarbete i koppling till dina egna arbetsuppgifter.

Motsvarande fortbildningar erbjuds på finska till en omfattning av 10 sp (ytterligare en modul).

Projektet koordineras av Ammattiopisto Specia och aktörer i det finska genomförandet är Live, Luovi och Kiipula.

Mera om de på Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op - Ammattiopisto Spesia

Detaljinformation om modulerna, tidpunkter och anmälan hittar du via länken nedan:

Kontaktperson:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Finansiär: Utbildningsstyrelsen


Cir­ku­lär eko­no­mi och digi­ta­li­se­ring — håll­bar utbild­ning för småföretag

Projekttid: 30.6.2022-31.12.2024

Målet är att öka kunnande hos anställda i små och medelstora företag inom kretsloppsekonomi, till exempel modell på företagsverksamhet som stöder kretsloppsekonomi, livscykelperspektiv, planeringskunskaper, material- och produktionsteknik, hantering av materialflöden samt kunnande inom livscykelperspektiv i samband med produkter och fastigheter. Målet är att skapa en utbildningshelhet som formas utgående från företagarnas behov och förväntningar. Genom att ta med företagsrepresentanter med i planeringsskedet ökar vi träffsäkerheten av utbildningen. Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Axxell och finansieras av SKOLS (Jotpa).

Kommande utbildningar:

Kontaktperson:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi


Del­ak­tig och väl­må­en­de tillsammans

Projekttid: 1.1.2023-30.4.2025

Målsättningar:

 • Att utveck­la stu­de­ran­de­kå­rens verk­sam­het inom egen orga­ni­sa­tion samt utveck­la ett stör­re sam­ar­bets­nät­verk bland stu­de­ran­de­kå­rer i Svenskfinland.
 • Att öka sam­ar­be­tet bland inter­nat­per­so­na­len inom projektnätverket.
 • Fort­satt utveck­ling och utö­kad imple­men­te­ring­en av en verk­sam­hets­mo­dell kring före­byg­gan­de stu­de­ran­de­vård base­rad på Inner deve­lop­ment goals, och even­tu­ellt även med inslag den nors­ka MOT-metoden.

Projektet är ett samprojekt tillsammans med Axxell Utbildning AB, Folkhälsan, Practicum, Yrkesakademin och Optima. Projektets huvuvdkoordinator är Axxell Utbildning AB,

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Kontaktperson:
Projektansvarig: Camilla Fellman
Mobil +358 (0)44 7215 222
camilla.fellman@optimaedu.fi

Ansvarig koordinator för studerandeservice: Susanne Gunell
Mobil +358 (0)44 7215 283
susanne.gunell@optimaedu.fi


Digi­ta­li­saa­tion joh­ta­mi­nen ja osaa­mi­sen kehittäminen

Projekttid: 1.1.2022-31.12.2023

Målet med detta projekt är att utveckla ledningen av digitalisering och kompetensutveckling. Utvecklingshelheten består av en digital kompetensutvecklingsväg. Temat för utbildningarna är t.ex. digitaliseringsledning, administration och pedagogisk ledning. Nationell och europeisk lagstiftning och riktlinjer relaterade till informationssäkerhet, dataskydd, informationshantering, tillgänglighet och upphovsrätt beaktas också i utbildningen.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Työtehoseura och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktperson:

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi


Erasmus+

Projekttid: 1.6.2023-30.8.2024

Målsättningar:

 • att ska­pa nya och inno­va­ti­va mobi­li­tets­pro­jekt under hela ackre­di­te­rings­pe­ri­o­den som främ­jar en fram­gångs­rik, soci­alt och mil­jö­mäs­sigt håll­bar utveck­ling i regionen.
 • del­ta­gar­nas kom­pe­tens för­dju­pas genom utby­ten och ger möj­lig­het att växa som indi­vid och i sitt  kun­nan­de, både all­män­na och branschvisa.
 • Inter­na­tio­nell verk­sam­het och utby­ten är en natur­lig del av per­so­na­lens kompetensutveckling
 • Utveck­ling av den inter­na­tio­nel­la verk­sam­he­tens pro­ces­ser och genom­fö­ran­de enligt kva­li­tets stan­dar­den för Erasmus.

Projektet finansieras av Erasmus+

Kontaktperson:
Carina Nordman-Byskata
Utvecklingspedagog
Mobil: +358 (0)44 7215 202
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi


Forum och kom­pe­tens för cir­ku­lärt byggande

Branschdagar och kompetenshöjning för cirkulärt byggande i Jakobstadsregionen erbjuds i samarbete mellan Optima och Yrkeshögskolan Novia. Genom Forum och kompetens för cirkulärt byggande erbjuds regionens byggbransch en unik möjlighet att mötas, bygga nätverk, dela kunskap och fördjupa kompetens.

Under läsåret 2024-2025 ordnas kring hållbart och cirkulärt byggande två parallella kurshelheter med olika målgrupper:

 • Yrkes­hög­sko­lan Novia rik­tar sig till ent­re­pre­nö­rer, pla­ne­ra­re och aktö­rer i offent­li­ga sektorn.
 • Opti­ma rik­tar sig till byg­ga­re, arbets­le­da­re, hantverkare.

Gemensamma branschträffar och närstudietillfällen skräddarsys med innehåll för respektive målgrupp.

Kurstillfällen ordnas följande onsdagar kl. 12.00-16.00:

 • 2024: On 18.9, 23.10 och 20.11
 • 2025: On 29.1, 19.2 och 19.3 samt avslu­tan­de träff ons­dag 9.4.2025 kl. 14.00–16.00

Plats för de gemensamma branschträffarna: Optima Trädgårdsgatan 30.

Pris: Kurserna är kostnadsfria och projektet finansieras av SKOLS - Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Innehåll:

 • Kva­li­tets­krav och lag­stift­ning inom byg­gan­de, riv­ning och återvinning
 • Mate­ri­al­kän­ne­dom, vär­de­ked­jor och hand­lings­pla­ner för cir­ku­lärt byggande
 • Forum för nät­ver­kan­de och kun­skaps­del­ning inom byggnadsbranschen

Bakgrund:

Den nya markanvändnings- och bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025. Yrkesverksamma inom byggbranschen bör förberedas på ökade krav på hållbarhet och cirkulärt byggande. Det krävs kunskap och utökat lokalt samarbete för att hitta lösningar längs hela värdekedjan – planering, materialkännedom och sluthantering.

Välkommen med!

Utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet. 


Främ­jan­de av ung­do­mars läs-och skrivkunnighet

Projekttid 1.8.2023-30.6.2024

Ett projekt för att främja ungdomarnas intresse av att läsa och skriva. Projektet kommer att ordnas i Workshop-form.

Kontaktperson:
Lärare Linda Holm
Mobil ´+358 (0)44 7215600
linda.holm@optimaedu.fi


Före­byg­gan­de Studerandevård

Projekttid: 1.1.2023-31.7.2024

Målet med projektet är en styrgrupp ska utveckla en modell för förebyggande studerandevård baserad på Inner development goals, och eventuellt även med inslag den norska MOT-metoden. Modellen ska därefter implementeras i undervisningen i de grupper som deltar i piloteringen.


Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet

Kontaktperson:
Projektansvarig: Camilla Fellman
Mobil +358 (0)44 7215 222
camilla.fellman@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi


Go glo­bal goals Optima

Projekttid: 1.8.2023-31.1.2024

Genom internationella utbyten för studerande och personal har projektet som mål att:

 • Stu­de­ran­des och per­so­na­lens öka­de kun­nan­de i håll­bar utveck­ling utgå­en­de från ett inter­na­tio­nellt perspektiv.
 • Utveck­ling av håll­bar under­vis­ning genom för­ny­an­de av peda­go­gis­ka meto­der och synsätt.
 • Utveck­la nya meto­der för hur sam­ar­be­te mel­lan utbild­ning och före­tag gyn­nar stu­de­ran­des öka­de hållbarhetskunnande.

Projektet finansieras av ERASMUS+.

Kontaktperson:
Carina Nordman-Byskata
Utvecklingspedagog
Mobil: +358 (0)44 7215 202
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi


Kom­pe­tens­ut­veck­ling inom krä­van­de sär­skilt stöd

Projekttid: 01.05.2023- 31.05.2025

Projektets syfte är att utveckla Optimas kompetenscenter för krävande särskilt stöd och specialpedagogik så att det bättre kan tillmötesgå kompetensbehovet för stöd i yrkesutbildningen. Genom projektet skapas en ny webbportal i vilken fortbildningar, information och material publiceras. Även nya kunskapspaket utvecklas genom projektet.

Målet är att utvecklingen och webbportalen skall på ett bättre sätt vara ett instrument för skolorna och organisationer att öka kunnandet och metoder för studerande med olika stödbehov. Projektet som pågår under 2023-2024 syftar även att lyfta fram det värdefulla arbete som gör inom krävande särskilt stöd i Svenskfinland.

Projektet finansieras av Kulturfonden.

Kontaktperson:
Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi i


Lära­re i arbetslivet

Projekttid: 16.12.2022-31.5.2025

Genom projektet kan den pedagogiska personalen genomföra egna 4 veckor långa arbetslivsperioder. Under perioden får läraren utveckla sitt kunnande och arbetslivsfärdigheter. Syftet är att kunskapen och samarbetet med arbetslivet skall utveckla utbildningen.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Axxell och finansieras av Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.

Kontaktperson:
Rektor för lärande: Anna-Lena Forsman
Mobil: +358 (0)44 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi


Roboxx — Robo­tik och indu­stri 4.0

Projekttid: 1.9.2023–31.8.2026

Roboxx är ett projekt som samfinansieras av Europeiska unionen och Mellersta Österbottens förbund och som genomförs gemensamt av Centria-yrkeshögskolan och Optima samkommun.

Projektet resulterar i en miljö för utveckling, utbildning och service av teknologier inom robotteknik och Industri 4.0 som tillgodoser företagens kompetens- och utbildningsbehov samt information och konkreta referenslösningar för tillämpning av robotteknik och Industri 4.0-teknik i utvecklingen av företagens affärsverksamhe

Kontaktperson:

Projektkoordinator: Patrik Lindgren
Mobil +358 (0)44 7215 346
patrik.lindgren@optimaedu.fi


Tie­to­joh­ta­mi­sen kehittäminen

Projekttid: 1.1.2022-31.12.2023

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Omnia och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktperson:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi


UPP TURE

Projekttid: 30.6.2022-31.12.2024

Inom projektet UPPTURE satsat man på kompetenshöjning för att lyfta och attrahera personal till turism och restaurangbranschen. Detta görs genom olika typer av kostnadsfria fortbildningar – KompetensBoost! En del ordnas digitalt och andra på plats. Samtidigt stöds närvarande mellan arbetsgivare för att stöda gemensamma lösningar på turism- och restaurangbranschens utmaningar.

Optima erbjuder kurser på tre nivåer:

 • Intro­duk­tions­kurs för nya i restau­rang­bran­schen (näs­ta kurs våren 2024)
 • Bre­da­re ser­vice­kom­pe­tens, dju­pa­re kund­re­la­tio­ner för befint­lig per­so­nal i bran­schen (star­tat 2023 men fort­sät­ter 2024)
 • Att leda turism och restau­rang­fö­re­tag, för för­män i bran­schen (star­tat 2023 men fort­sät­ter 2024)

Dessa finns under Examen: Övriga utbildningar - Optima (optimaedu.fi)

Alla kompetensBoostar i projektet hittas på samlingssidan Kompetensboost för turism och restaurang » novia.fi

Projektet koordineras av Novia och andra aktörer är Axxeell, Yrkesakademon, Evangelista Folkhögskolan och Optima.

Projektet finansieras av SKOLS – Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Kontaktperson:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi


VASKI

Projekttid: 16.12.2021-31.12.2023

VASKI-projektet är en del av yrkesutbildningens utvecklingsprogram inom hållbar utveckling och grön övergång. Projektets huvudfokus ligger på ekologisk hållbarhet, men beaktar även social, kulturell och ekonomisk hållbarhet och strävar efter att åstadkomma permanenta verksamhetsmässiga- och strukturella förändringar. Syftet med det av Utbildningsstyrelsen finansierade programmet är att stödja förverkligandet av Agenda 2030-målen inom yrkesutbildningen och att stärka det hållbara handavtrycket.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Sataedu och finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Vaski-logo

www.vaski.info