Hoppa till innehåll

-

Pro­jekt­verk­sam­het vid Optima

Optimas projektverksamhet deltar aktivt i utvecklingen av yrkesutbildningen genom olika typer av nationell och internationell finansiering. Projektverksamheten planerar, koordinerar och är med i genomförandet av olika typer av projekt. Varje projekt har egna målsättningar, ansvars- och resurspersoner, administration, budget och finansiering. Projekten stöder och främjar förverkligandet av Optimas strategier och målsättningar och fungerar som resurs i Optimas långsiktiga och målinriktade utvecklingsarbete.

Utvecklingsprojekten genomförs i nära samarbete med både interna och externa nätverk, i vilka det kan ingå Optimas egen personal och studerande, representanter för övriga utbildningsanordnare, arbetsliv, myndigheter och intresseorganisationer. Optima är ägare och huvudpart i en del av utvecklingsprojekten. I andra samarbetsprojekt fungerar Optima som delgenomförare och part.

Målsättningen är att resultat och erfarenheter från utvecklingsprojekten ska bli en etablerad del i Optimas verksamhet. Genom projekten ökar vi vår kunskap och våra erfarenheter, vilket leder till att nya verksamhetsmodeller och god praxis kan utvecklas.

Merparten av projekten finansieras och administreras av Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ELY-centralerna, Österbottens förbund och fonder.

Kon­takt:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Karita Jungar
Mobil +358 (0)44 7215 346
karita.jungar@optimaedu.fi

Pågåen­de projekt

Klicka på projektets namn för mer info:

Avslutade projekt:


Are­e­nal­la eri­ty­i­nen tuki

Projekttid: 2022-31.12.2023

Fortbildningar för den pedagogiska personalen i Svenskfinland.

Kommande utbildningar våren 2023:

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Spesia och finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Kontaktpersoner:

Projektkoordinator: Karita Jungar
Mobil +358 (0)44 7215 346
karita.jungar@optimaedu.fi

Ansvarig lärare: Lena Österberg
Mobil +358 (0)44 7215 207
lena.osterberg@optimaedu.fi


Cir­ku­lär eko­no­mi och digi­ta­li­se­ring — håll­bar utbild­ning för småföretag

Projekttid: 30.6.2022-31.12.2024

Målet är att öka kunnande hos anställda i små och medelstora företag inom kretsloppsekonomi, till exempel modell på företagsverksamhet som stöder kretsloppsekonomi, livscykelperspektiv, planeringskunskaper, material- och produktionsteknik, hantering av materialflöden samt kunnande inom livscykelperspektiv i samband med produkter och fastigheter. Målet är att skapa en utbildningshelhet som formas utgående från företagarnas behov och förväntningar. Genom att ta med företagsrepresentanter med i planeringsskedet ökar vi träffsäkerheten av utbildningen. Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Axxell och finansieras av SKOLS (Jotpa).

Kommande utbildningar:

Kontaktperson:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi


Digi­ta­li­saa­tion joh­ta­mi­nen ja osaa­mi­sen kehittäminen

Projekttid: 1.1.2022-31.12.2023

Målet med detta projekt är att utveckla ledningen av digitalisering och kompetensutveckling. Utvecklingshelheten består av en digital kompetensutvecklingsväg. Temat för utbildningarna är t.ex. digitaliseringsledning, administration och pedagogisk ledning. Nationell och europeisk lagstiftning och riktlinjer relaterade till informationssäkerhet, dataskydd, informationshantering, tillgänglighet och upphovsrätt beaktas också i utbildningen.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Työtehoseura och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktperson:

Projektkoordinator: Karita Jungar
Mobil +358 (0)44 7215 346
karita.jungar@optimaedu.fi


Före­byg­gan­de Studerandevård

Projekttid: 1.1-31.12.2023

Målet med projektet är en styrgrupp ska utveckla en modell för förebyggande studerandevård baserad på Inner development goals, och eventuellt även med inslag den norska MOT-metoden. Modellen ska därefter implementeras i undervisningen i de grupper som deltar i piloteringen.

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet

Kontaktperson:
Heidi Kronqvist
Ansvarig koordinator för studerandeservice:
Mobil +358 (0)44 7215 283
heidi.kronqvist@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Karita Jungar
Mobil +358 (0)44 7215 346
karita.jungar@optimaedu.fi


Go glo­bal goals Optima

Projekttid: 1.8-30.6.2023

Genom internationella utbyten för studerande och personal har projektet som mål att:

 • Stu­de­ran­des och per­so­na­lens öka­de kun­nan­de i håll­bar utveck­ling utgå­en­de från ett inter­na­tio­nellt perspektiv.
 • Utveck­ling av håll­bar under­vis­ning genom för­ny­an­de av peda­go­gis­ka meto­der och synsätt.
 • Utveck­la nya meto­der för hur sam­ar­be­te mel­lan utbild­ning och före­tag gyn­nar stu­de­ran­des öka­de hållbarhetskunnande.

Projektet finansieras av ERASMUS+.

Kontaktperson:

Carina Nordman-Byskata
Utvecklingspedagog
Mobil: +358 (0)44 7215 202
carina.nordman-byskata@optimaedu.fi


Håll­bart genom TIU

Projekttid: 1.8-30.6.2023

Under hösten 2022 kommer Wasa teater turnera med pjäsen Glänta i den svenska yrkesutbildningen med teman ekologi, hållbarhet och framtid.  I programmet studiematerial inför och efter pjäsen, samt lärarnas fortbildning som genomför i samarbete med Wasa teater och Regionförvaltningsverket.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Optima och finansieras av Konstsamfundet.

Glänta - Wasa Teater

Kontaktperson:

Projektkoordinator: Karita Jungar
Mobil +358 (0)44 7215 346
karita.jungar@optimaedu.fi


Lära­re i arbetslivet

Projekttid: 16.12.2022-31.12.2023

Genom projektet kan den pedagogiska personalen genomföra egna 4 veckor långa arbetslivsperioder. Under perioden får läraren utveckla sitt kunnande och arbetslivsfärdigheter. Syftet är att kunskapen och samarbetet med arbetslivet skall utveckla utbildningen.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Axxell och finansieras av Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.

Kontaktperson:
Rektor för lärande: Anna-Lena Forsman
Mobil: +358 (0)44 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi


Soci­alt håll­bar yrkesutbildning

Projekttid: 1.1.2023-30.4.2025

Målsättningar:

 • Att utveck­la stu­de­ran­de­kå­rens verk­sam­het inom egen orga­ni­sa­tion samt utveck­la ett stör­re sam­ar­bets­nät­verk bland stu­de­ran­de­kå­rer i Svenskfinland.
 • Att öka sam­ar­be­tet bland inter­nat­per­so­na­len inom projektnätverket.
 • Fort­satt utveck­ling och utö­kad imple­men­te­ring­en av en verk­sam­hets­mo­dell kring före­byg­gan­de stu­de­ran­de­vård base­rad på Inner deve­lop­ment goals, och even­tu­ellt även med inslag den nors­ka MOT-metoden.

Projektet är ett samprojekt tillsammans med Axxell Utbildning AB, Folkhälsan, Practicum, Yrkesakademin och Optima. Projektets huvuvdkoordinator är Axxell Utbildning AB,

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Kontaktperson:

Heidi Kronqvist
Ansvarig koordinator för studerandeservice:
Mobil +358 (0)44 7215 283
heidi.kronqvist@optimaedu.fi


Spe­ci­alun­der­stöd för utveck­ling av kon­ti­nu­er­ligt läran­de och kompetens

Projekttid oktober 2020 – 31.7.2023.

Syftet med projektet:
* utveckla och förbättra servicen av utbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning
* utveckling av handledning före studierna inleds med fokus på personlig tillämpning och kartläggning av studiefärdigheter
* pilotera branscher med utbildning inom lokalvård, fastighetsskötsel och matservice.

Arbetslösa arbetssökande söker via TE-byrån till kartläggningen Din framtid vid Optima (5-10 dagar). Samhällskommunikatör Ida Strandberg koordinerar och utför kartläggningarna vid Optima.

Målgrupp:

 • Arbets­lö­sa arbets­sö­kan­de eller per­so­ner som hotas av arbetslöshet
 • Sökan­de som inte avlagt grund­läg­gan­de utbild­ning i Finland
 • Sökan­de med språ­kni­vå A2.1
 • Sökan­de som sak­nar grund­läg­gan­de yrkesutbildning
 • Sökan­de som vill avläg­ga delex­a­men, för att för­bätt­ra sina chan­ser att bli sys­sel­sat­ta i arbetslivet

Handledning och kartläggning som främjar utbildning och/eller sysselsättning

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet

Kontaktperson:
Ansvarig koordinator antagning och studier Sanna Björkell-Käldström
Mobil: +358 44 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi


Tie­to­joh­ta­mi­sen kehittäminen

Projekttid: 1.1.2022-31.12.2023

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Omnia och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktperson:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi


UPP TURE

Projekttid: 30.6.2022-31.12.2024

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Omnia och finansieras av utbildningsstyrelsen (Jotpa).

Kontaktperson:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi


VASKI

Projekttid: 16.12.2021-31.12.2023

VASKI-projektet är en del av yrkesutbildningens utvecklingsprogram inom hållbar utveckling och grön övergång. Projektets huvudfokus ligger på ekologisk hållbarhet, men beaktar även social, kulturell och ekonomisk hållbarhet och strävar efter att åstadkomma permanenta verksamhetsmässiga- och strukturella förändringar. Syftet med det av Utbildningsstyrelsen finansierade programmet är att stödja förverkligandet av Agenda 2030-målen inom yrkesutbildningen och att stärka det hållbara handavtrycket.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Sataedu och finansieras av Utbildningsstyrelsen.

www.vaski.info

Kontaktpersoner:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Projektkoordinator: Karita Jungar
Mobil +358 (0)44 7215 346
karita.jungar@optimaedu.fi


Väl­må­en­de- och gemen­skaps­främ­jan­de akti­vi­te­ter för stu­de­ran­de och personal

Projekttid: 1.8.2022-31.12.2023


Målet med projektet är att skapa aktiviteter och evenemang som bygger en gemenskap bland studerande och personal på Optima. Som exempel kan nämnas ettornas gemenskapsdag under hösten, Optimabalen och kulturveckan. Träffpunkt är en verksamhet direkt efter skoldagens slut, som riktar sig till de som känner sig ensamma i skolan och vill lära känna nya vänner. Olika idrottsturneringar, föreläsning samt simskola för icke simkunniga arrangeras.

Projektet finansieras av Konstsamfundet


Kontaktperson:
Heidi Kronqvist
Ansvarig koordinator för studerandeservice
Mobil +358 (0)44 7215 283
heidi.kronqvist@optimaedu.fi