Hoppa till innehåll

-

Krä­van­de sär­skilt stöd ansökan

Kon­ti­nu­er­lig ansökan

Du kan söka till våra utbildningslinjer när som helst under året. Ifall vi har lediga studieplatser kan vi ta in nya studerande även under läsårets gång. Fyll i ansökan här under. Vi kontaktar dig därefter för en närmare kartläggning.

Gemen­sam ansökan

Gemensam ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd är öppen 20.2 - 19.3.2024 kl.15:00. Ansökan görs då via www.studieinfo.fi.

Bilagor som bifogas till ansökan:
  • Plan för sär­skilt stöd, såsom IP eller PUK
  • Expertut­lå­tan­de som beskri­ver häl­so­till­stånd eller funk­tions­för­må­ga, om beho­vet till sär­skilt stöd under stu­di­er­na beror på häl­so­skäl eller annat funktionshinder
  • Kopi­or på tidi­ga­re skol- och studiebetyg.

Vi önskar att ni tar kontakt med oss på skolan eller de olika linjerna för att besöka oss och diskutera olika arrangemang. Provdagar ordnas på utbildningarna vid de olika verksamhetspunkterna i Svenskfinland. Provdagarna utgör en viktig del vid bedömningen av förutsättningarna för studier. Målsättningen är att hitta utbildning på rätt nivå för varje studerande. Elevhemsplatser kan ordnas vid några av våra linjer.

Mål­sätt­ning

Vi erbjuder en utbildning på andra stadiet för de som behöver en utbildning med anpassade mål och har behov av särskilda stödåtgärder för att klara studierna. Våra målsättningar är att ungdomarna efter avslutad utbildning skall ha ett arbete enligt förmåga, ett tryggt boende och en meningsfull fritid. Ifall studierna av olika orsaker blir för svåra enligt kraven för grundexamensinriktade studier utgör vi alltså ett alternativ. Våra utbildningslinjer finns i Österbotten, Åboland och Nyland.

"Att varje studerande hittar en utbildning där de rätta kraven ställs och att varje studerande har möjlighet att utvecklas och lyckas, det ger mig min arbetsglädje."

TEAM­LE­DA­RE KRISTI­NA KULLAS-NORRGÅRD

Välkommen att söka till Optima!