Hoppa till innehåll

-

Data­skydds­be­skriv­ning

Upp­gif­ter om besö­ka­re på www​.opti​ma​e​du​.fi

Optimas nättjänst är öppen för alla och sidorna kan läsas utan registrering. Det kan förekomma tjänster som kräver registrering. Enskilda besökare kan inte identifieras och inga personuppgifter om besökare samlas in.

Vi använder oss av s.k. cookies. Cookies är textfiler placerade i din dators webbläsare för att samla in internetlogginformation och information om besökarnas beteende. Cookies används för att hantera dina besök medan du bläddrar mellan sidor på webbplatsen. Med hjälp av cookies, har webbplatsens administratör möjlighet att identifiera personer som ofta besöker sidan. De underlättar även besökarnas inloggning på sidan och möjliggör kombinerad information om besökarna. Informationen hjälper oss analysera data och förbättra vår hemsida för att kunna anpassa den efter kundens behov. Personuppgifter och annan känslig information lagras inte.

Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies. Cookies kan dock vara nödvändiga för att en del av våra webbplatser eller tjänster ska fungera korrekt.

För att samla in statistisk data om användningen av nättjänsten, bl.a. totala användningsmängder, populära sidor, ingångssidor och annan information används Google Analytics. Googles dataskyddspraxis kan läsas på http://www.google.fi/policies/privacy/

Dataskyddsombud Staffan Sunabacka, staffan.sunabacka@optimaedu.fi
Tietosuojavastaava Staffan Sunabacka, staffan.sunabacka@optimaedu.fi

Registerbeskrivning

1. Regist­rets namnWebro­pol — ansö­kan till utbildningar
2. Regis­ter­an­sva­rigOpti­ma samkommun
3. Kon­takt­per­son i ären­den angå­en­de registretIKT-ansva­rig Den­nis Fors­ström
Tel 044 7215 397
dennis.forsstrom@optimaedu.fi
4. Ända­må­let med behand­ling­en av personuppgifterI regist­ret sam­las endast upp­gif­ter som den regi­stre­ra­de själv upp­gett vid ansö­kan till utbild­ning­ar. 
 
Behand­ling av per­son­upp­gif­ter base­rar sig på data­skydds­la­gen (1050/2018) samt EU:s för­ord­ning 2016/679.
5. Regist­rets datainnehållRegist­ret inne­hål­ler upp­gif­ter som den regi­stre­ra­de själv angett, t.ex.:
·         Namn
·         Födel­se­da­tum samt per­son­be­teck­ning
·         Adress
·         Tele­fon­num­mer
·         E‑postadress
·         Kön
·         Moders­mål
·         Grund­ut­bild­ning
·         Tidi­ga­re exa­men
·         Pågåen­de stu­di­er
·         Arbet­ser­fa­ren­het
·         Kom­pe­ten­ser
·         Övrig infor­ma­tion som den regi­stre­ra­de ger
6. Regel­bund­na uppgiftskällorRegist­ret inne­hål­ler endast upp­gif­ter som den regi­stre­ra­de själv uppgett.
7. Regel­bun­det utläm­nan­de av uppgifterUpp­gif­ter­na över­förs efter­hand ansök­ning­ar­na tas emot, till vårt stu­di­e­re­gis­ter­pro­gram Primus.
8. Över­fö­ring av infor­ma­tion utan­för EU eller EESFrån regis­tet över­förs inte upp­gif­ter utan­för Euro­pe­is­ka uni­o­nen eller Euro­pe­is­ka eko­no­mis­ka samarbetsområdet. 
9. Lag­ring och prin­ci­per för skydd av registretTill­gång krä­ver behö­rig­het. Inlogg­ning kan endast ske med hjälp av använ­dar-ID och lösenord.
 
Data lag­ras på Webro­pols server.
10. Lag­rings­tid för uppgifternaLag­rings­ti­den föl­jer lagstiftningen.
11. Rätt att använ­da registretEnligt befatt­nings­be­skriv­ning­ar
12. Rätt till insynDen regi­stre­ra­de kan läm­na in en skrift­lig eller en munt­lig begä­ran om rätt till insyn. Begä­ran läm­nas till den regis­ter­an­sva­ri­ge. Rät­ten till insyn verk­ställs inom 2 vec­kor efter att begä­ran har läm­nats in.
13. Rätt att begä­ra rät­tel­se av en uppgiftDen regis­ter­an­sva­ri­ge rät­tar till en fel­ak­tig upp­gift på den regi­stre­ra­de per­so­nens moti­ve­ra­de begäran.
14. Infor­ma­tion till den registreradePer­so­nen som skall regi­stre­ras infor­me­ras i sam­band med regi­stre­ring­en om i vil­ket syf­te upp­gif­ter­na används.
 
Regis­ter­be­skriv­ning­en finns i Opti­mas intranät.
15. Regis­ter­för­valt­ning Tek­niskt under­håll
·         IKT-ansva­rig Den­nis Fors­ström
 
Skydd av regist­ret
·         Webro­pol och använ­dar­na.
 
Arki­ve­ring och för­stö­ring
·         IKT-ansva­rig Den­nis Forsström