Hoppa till innehåll

-

Inter­na­tio­nellt utbyte

Under studierna har du möjlighet att delta i globala nätverk – en fin merit på din CV! Bädda redan nu för en internationell yrkeskarriär!

Du kan få stöd med att planera en period av lärande i arbetslivet utomlands eller delta i internationella samarbetsprojekt. Du kan också vara med och ta emot besökare från andra länder, såväl studerande som personal.

LiA-Peri­od utomlands

Du som studerar vid Optima har möjlighet att studera, genomföra en LiA period utomlands ifall examensdelen innehåll och arbetsplatsens uppgifter stämmer överens.

Optima deltar i den regionala utvecklingen, men vi ger också studerande möjlighet att utvecklas inom vår internationella verksamhet. Vi har och fortsätter att skapa ett brett nätverk av internationella kontakter - i grannländerna, i Europa och ute i världen. Optima tilldelades Erasmus+ ackreditering fram till år 2027, men vi samarbetar även i nordiska och internationella projekt. 

Studerande kan välja att göra arbetspraktik (= LiA-period) vid en arbetsplats utomlands eller delta i utbildning och kurser hos Optimas partnerskolor, där de kan förvärva yrkesskicklighet som ingår i studierna. Samtidigt tränas nyckelkompetenser som problemlösning, kommunikation, samarbete, initiativförmåga och företagsamhet. Internationella mobilitetsperioder ger studerande möjlighet att öka sin förståelse för internationellt kunnande inom den egna branschen samt stärker deras språkfärdigheter och sociala kompetenser. 

Tala först med din personliga handledare. Kontakta därefter mobilitetskoordinator Carina Nordman-Byskata (tel: 044-7215 202, carina.nordman-byskata@optimaedu.fi) minst 3 månader innan din tilltänkta utlandsvistelse. Hon ger information om möjlighet till ekonomiskt stöd, om försäkringar och praktiska råd. 

Det­ta är en power­point-pre­sen­ta­tion utan ljud. Tryck paus om sidor­na byts för snabbt.