Hoppa till innehåll

-

Kom­pe­tenscen­ter

Optima ansvarar för yrkesutbildning med krävande särskilt stöd i Svenskfinland. Vår uppgift är att ordna yrkesutbildning med krävande särskilt stöd och handledande utbildning samt fungera som kompetenscenter för utveckling av specialundervisningen på andra stadiet. Optima har 10 olika undervisningsenheter med olika inriktningar och studerandemålgrupper och verksamhetspunkterna finns i Österbotten, Åboland och Nyland.

Personalen består av teamledare, utbildningsledare, kurator, speciallärare, skolgångsbiträden och handledare vid elevhemmen. Övriga tjänster som behövs, köps från andra serviceaktörer.

Vi fyller en viktig funktion som attitydpåverkare när det gäller integrering av personer med funktionsnedsättning i samhället. Vi värnar om att alla skall ha ett likaberättigande till arbete, ett tryggt boende och ett meningsfullt liv.

Vi arbetar i nätverk för att kunna använda den samlade kompetensen inom olika områden för ungdomens bästa. Nätverket omspänner hela Svenskfinland, eftersom det för oss är viktigt att bygga upp nätverk kring den studerande i hemkommunens närregion.

Det är viktigt för oss att få ett fungerande samarbete med arbetslivet.

Vi är med i projekt där vi har möjlighet att samla erfarenhet både nationellt och internationellt.

Internationellt har vi samarbete i Norden och övriga Europa. För oss är dessa kontaktytor viktiga för vår utveckling och utgör samtidigt en möjlighet för ungdomarna att träffa ungdomar i liknande situationer i andra länder.

Hand­led­ning och konsultation

Optima har över 30 års erfarenhet av specialundervisning på andra stadiet. Vi vill gärna dela med oss av vårt specialkunnande och våra erfarenheter. Handledning och konsultering erbjuds olika aktörer som arbetar med ungdomar med inlärningssvårigheter. Vi vill öka beredskapen att handleda ungdomar med inlärningssvårigheter i de olika miljöer där ungdomarna befinner sig.

Genom att erbjuda ungdomarna individuell service med flexibla lösningar kan varje ungdom få livskompetens och ett meningsfullt liv.

Optimas kompetenscenter kan erbjuda praktisk handledning, konsultering, studiebesök och föreläsningar. Teman kan vara:

  • inlär­nings­vän­li­ga undervisningsstilar
  • anpass­ning av målen i läroplanen
  • indi­vi­du­el­la studieplaner
  • datahjälp i specialundervisningen
  • bemö­tan­de, svå­ra samtal
  • inte­gre­ring i arbetslivet
  • stöd­funk­tio­ner.

"Behovet av handledning kommer att öka i framtiden. Det gäller att vara lyhörd för individuella lösningar med en stark fokusering på frågan om vad som är viktigt för just denna människa? Vi är väl medvetna om behovet av välfungerande, skräddarsydda lösningar och arbetar ständigt för att svara mot dem."

SIXTEN SNELLMAN
tidigare rektor

Kontaktuppgifter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Teamledare
Petra Kaske
Mobil 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi