Hoppa till innehåll

-

Utbild­ning som hand­le­der för examensutbildning

Hux-utbildningen förbereder dig för yrkes- och gymnasieutbildning. Under detta studieår utvecklar du dina studiefärdigheter och prövar på olika utbildningar och arbetsplatser, vilket hjälper dig att hitta rätt utbildning för framtiden.

Utbildningens mål är att stöda dig i valet av fortsatta studier och karriär. Vi hjälper dig identifiera dina styrkor och
tillsammans formar vi din personliga studieplan. Under Hux-året gör du dina studieval och får handledning för
ansökan till yrkes- eller gymnasieutbildning.

Alla sökande kallas till diskussion. Ifall ditt modersmål inte är svenska, kallas du till språkprov. Ifall ditt modersmål inte är svenska, ska du uppvisa ett intyg över att dina språkkunskaper eller göra ett språktest, som motsvarar minst nivå A2.1 enligt den europeiska skalan.

Hux-året ger dig kunskap om utbildningar som leder till examen och kunnande om samhälle och arbetsliv.

Mål­grup­per­na för Hux-utbildningen

  • Ung­do­mar med läro­plikt, unga vux­na och and­ra som sak­nar exa­men på and­ra sta­di­et. Fokus på utveck­ling av stu­di­e­fär­dig­he­ter och kommunikation.
  • Ung­do­mar och vux­na med annat moders­mål än svens­ka. Fokus på svens­ka språ­ket, kom­mu­ni­ka­tion och del­ak­tig­het i samhället.

Utbild­nings­de­lar

  • Stu­die- och kar­riär­pla­ne­rings­fär­dig­he­ter (obli­ga­to­risk)
  • Stär­kan­de av grund­läg­gan­de färdigheter
  • Stu­di­er inom yrkes­ut­bild­ning och stu­di­er som för­be­re­der för dem
  • Arbets­livs­fär­dig­he­ter och läran­de i arbetslivet
  • Var­dags­kom­pe­tens och del­ak­tig­het i samhället
  • Stu­di­er inom gym­na­si­e­ut­bild­ning och stu­di­er som för­be­re­der för dem
  • Val­ba­ra utbildningsdelar

Sök till HUX genom att fylla i ansökan här: