Hoppa till innehåll

-

Opti­ma bäst i Fin­land 7 år i rad

Undervisnings- och kulturministeriet rankade också för år 2017 Optima som Finlands bästa yrkesutbildare, sista året som ministeriet tillämpade den resultatbaserade finansieringen som gav upphov till rankingen. Det var sjunde året i rad och åttonde gången sammanlagt som Optima placerade sig på första plats sedan 2009.

Optimas framgångar är ett resultat av ett utmärkt samarbete med arbetslivet i regionen samt motiverade studerande och engagerade medarbetare.

Optima räknades till gruppen stora utbildningsanordnare, av vilka det 2017 fanns 47 stycken i landet. Rankingen gjordesrs årligen för att fastställa den resultatbaserade finansieringen för det kommande året. Placeringen innebar ett märkbart tillägg till enhetspriset för år 2017.

Den resultatbaserade finansieringen utgick huvudsakligen från utbildningens effekter. I bedömningen för 2017 års finansiering granskas de som skrevs in som studerande hösten 2011 och deras situation i slutet av år 2014, dvs. drygt 3 år senare. Varje enskild studerande placerades på basis av en mängd olika bakgrundsfaktorer i en av fem resultatgrupper:

  • fått exa­men, arbetar
  • fått exa­men, fort­sat­ta studier
  • fått exa­men, var­ken arbe­te eller fort­sat­ta studier
  • inte fått exa­men, arbe­tar eller studerar
  • avbru­tit, var­ken arbe­te eller studier


I klarspråk utgick bedömningen från hur väl de som utexaminerats hade sysselsatts efter avlagd examen, hur stor andel som avklarade sina studier inom utsatt tid, antalet som avbröt sina studier och antalet som fortsatte med studier efter avlagd examen. Därtill beaktas lärarbehörighetsgraden och satsningar på utvecklande av personalens kunnande i bedömningen.

Den resultatbaserade finansieringsandelen har som en del av enhetspriset utdelats till utbildningsanordnarna inom yrkesutbildningen sedan 2006, före det utdelades resultatbonus under tre år. Optima har alltid varit bland de sex bästa i landet.

Resultattabell 2017 (pdf)

Tulo-placeringar 2007-17 (pdf)